Δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΠΟΛ.1020/17-1-2014 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1279/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων "Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014" (ΦΕΚ τ.Β΄ 74/20-1-2014)