Αρ.Πρωτ.:64/22-1-2008. Θέμα:«Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                 Θεσσαλονίκη 22.1.2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            Αρ .Πρωτ.:64

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, την υπ’ αριθμ.262829/10-1-08 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 14/11-1-08, σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του ΚΑΝ (ΕΚ) 1782/03 κανονισμού του Συμβουλίου και του (ΕΚ) 795/04 κανονισμού της Επιτροπής.

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
               Η Πρόεδρος              Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη Παρατήρα

 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. φύλλου 14
11 Ιανουαρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.262823
Τέταρτη τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 292464/27.7.2005
διυπουργικής απόφασης (Β 1122) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα
εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους
δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, σε εφαρμογή των υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003
κανονισμών του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 1, παρ. 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού
Δικαίου" (ΦΕΚ Α' 34), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6, παρ. 4, του ν.
1440/1984 (ΦΕΚ Α' 70), και 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως ισχύουν
σήμερα.
β. Του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 992/1979 "Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών
θεμάτων" (ΦΕΚ Α' 280).
γ. Του άρθρου 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας" για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ
με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ. Το π.δ. 402/1988 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α' 57) σχετικά
με τη συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
ε. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α 200/1998), "Σύσταση
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων", όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν.
2732/1999 (ΦΕΚ Α 154/1999) το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223/2001)
"Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας" και το άρθρο 29 παρ.
1-8 του ν. 3147/2003 "Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις". (ΦΕΚ Α
135).
στ. Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α' 255) με το οποίο κυρώθηκε η υπ'
αριθμ. 324032/24.12.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων "για την εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμού του
Συμβουλίου (ΦΕΚ Β' 1921) και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο
ΟΠΕΚΕΠΕ ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας "για τον υπολογισμό και την διαχείριση
των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την έννοια των διατάξεων των υπ' αριθμ. (ΕΚ)
1782/2003 (τίτλοι Ι και III) και 795/2004 κανονισμών, όπως ισχύουν".

2. Τους κανονισμούς:
α. υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L270 της 29.9.2003) "για τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
β. υπ' αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής (L141 της 21.4.2004) "σχετικά με
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που
προβλέπεται στον υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμό του Συμβουλίου για τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
γ. υπ' αριθμ. (ΕΚ) 2013/2006 του Συμβουλίου (L348 της 29.12.2006) σχετικά με
την τροποποίηση του υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμού για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς.
δ. υπ' αριθμ. (ΕΚ) 411/2007 της Επιτροπής (L101 της 18.4.2007) "για την
τροποποίηση του υπ' αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται
στον υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμό του Συμβουλίου".

3.Τις αποφάσεις:
α. υπ' αριθμ. 292464/27.7.2005 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1122/Β/9.8.2005) "Συμπληρωματικά
διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των
δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή των υπ'
αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 κανονισμών της Επιτροπής".
β. υπ' αριθμ. 262427/16.3.2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 422/Β/7.4.2006) "Τροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 292464/27.7.2005 διυπουργικής απόφασης (Β1122) για
τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και
της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή
των υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 κανονισμών της
Επιτροπής".
γ. υπ' αριθμ. 327274/13.12.2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1822/Β/13.12.2006) "Δεύτερη τροποποίηση
της υπ' αριθμ. 292464/27.7.2005 διυπουργικής απόφασης (Β 1122) για τα
συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, σε εφαρμογή
των υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 κανονισμών της
Επιτροπής".
δ. υπ' αριθμ. 277811/27.3.2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 529/Β/13.4.2007) "Τροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 292464/27.7.2005 διυπουργικής απόφασης (Β1122) για
τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και
της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή
των υπ' αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 κανονισμών της
Επιτροπής".

4.Την υπ' αριθμ. 163073/13.11.2007 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Την υπ' αριθμ. 336030/12.11.2007 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης ΠΑΠ
Δενδροκηπευτικής και με δεδομένο ότι:
Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
για την ενσωμάτωση του τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας
αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, με σκοπό τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας
των δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυσης, αποφασίζουμε:

ʼρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ` αριθμ.
292464/27.7.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β` 1122) "για τα
συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, σε εφαρμογή
των υπ` αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 κανονισμών της
Επιτροπής" όπως ισχύει.

ʼρθρο 2
Στο ʼρθρο 3, σημείο (α), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Ειδικά για
την μπανάνα η περίοδος αναφοράς περιλαμβάνει τα ημερολογιακά έτη 2003,2004
και 2005.".

ʼρθρο 3
Το ʼρθρο 5, παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: "Δικαιούχοι των δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που έλαβαν ενίσχυση στα πλαίσια των
καθεστώτων στήριξης την περίοδο αναφοράς για ρύζι, αροτραίες καλλιέργειες,
αίγειο, πρόβειο και βόειο κρέας, ορισμένα ψυχανθή για καρπό, αποξηραμένες
χορτονομές, βαμβάκι, καπνό, ελαιόλαδο, ζαχαρότευτλα και μπανάνα και
συγκεκριμένα είναι οι γεωργοί που:"

ʼρθρο 4
Στο άρθρο 7, παρ. 1 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
"Ειδικά για τη μπανάνα το ποσόν αναφοράς, υπολογίζεται ως μέσος όρος των
ενισχύσεων αντιστάθμισης της απώλειας εισοδήματος δυνάμει του άρθρου 12 του
υπ` αριθμ. 404/1993 καν., που καταβλήθηκαν για τα έτη 2003, 2004 και 2005,
σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα, που συμπληρώνει το Παράρτημα Ι της υπ`
αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινής υπουργικής απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της απόφασης αυτής".

ʼρθρο 5
Στο ʼρθρο 8, παρ. 1 το εδάφιο β` αντικαθίσταται ως εξής:
"β) τα δικαιώματα στις ενισχύσεις για αποξηραμένες χορτονομές, βαμβάκι,
ακατέργαστο καπνό, παραγωγή ελαιολάδου, παραγωγή ζάχαρης από καλλιέργεια
ζαχαρότευτλων, τις πριμοδοτήσεις κτηνοτροφίας και την ενίσχυση αντιστάθμισης
της απώλειας εισοδήματος για την μπανάνα`, όπως αυτά υπολογίζονται στο
Παράρτημα VII του υπ` αριθμ. ΕΚ 1782/2003 κανονισμού του Συμβουλίου".

ʼρθρο 6
Στο ʼρθρο 18, παρ. 2 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
"Ειδικά για τη μπανάνα εάν ολόκληρη η περίοδος αναφοράς επηρεάστηκε από την
περίπτωση ανωτέρας βίας ή από εξαιρετικές περιστάσεις το ποσό αναφοράς
υπολογίζεται με βάση τις εμπορικές περιόδους 2000 έως 2002".

ʼρθρο 7
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ` αριθμ.
292464/27.7.2005 διυπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ


Αριθμ. 262829
Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες μεταβίβασης των δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης, του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του υπ` αριθμ. ΚΑΝ (ΕΚ) 1782/2003
κανονισμού του Συμβουλίου και του υπ` αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 κανονισμού της
Επιτροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 "Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ Α` 34) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6,
παρ. 1 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α` 70), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α` 101).
2. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 "Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών για την Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων"
(ΦΕΚ Α` 280).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ.
63/2005.
4. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α` 200/1998), "Σύσταση
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων", όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν.
2732/1999 (ΦΕΚ Α` 154/1999) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α`
223/2001) "Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας" και το
άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 "Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες
διατάξεις". (ΦΕΚ Α` 135).
5. Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α` 255) με το οποίο κυρώθηκε η υπ`
αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή
του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε
εκτέλεση του υπ` αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το
άρθρο 5 αυτής με το οποίο ορίστηκε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αρμόδιος φορέας για
τον υπολογισμό και τη διαχείριση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης κατά την
έννοια των υπ` αριθμ. Καν. (ΕΚ) 1782/2003 και 795/2004.

Β. Τους κανονισμούς (ΕΚ):
1. υπ` αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου (L 160/80 της 26.6.1999) "για τη
στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ε.ΓΤ.Π.Ε. και για την τροποποίηση και
κατάργηση ορισμένων κανόνων".
2. υπ` αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου (L161 της 26.6.1999) "περί γενικών
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία".
3. υπ` αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου (L209 της 11.8.2005) "περί
χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής" σε αντικατάσταση του υπ`
αριθμ. (ΕΚ) 1258/1999 του Συμβουλίου (L160 της 26.6.1999).
4. υπ` αριθμ. 885/2004 της Επιτροπής (L 171 της 21.6.2006) "για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1290/2005
του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων
Οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.".
5. υπ` αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270/1 της 21.10.2003) "για τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (Ε.Ο.Κ.) υπ` αριθμ.
2019/1993, (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ`
αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ)
υπ` αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1673/2000, (ΕΚ) υπ` αριθμ. 2358/1971,
και (ΕΚ) υπ` αριθμ. 2529/2001", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. υπ` αριθμ. 795/2004 της Επιτροπής (L 141/1 της 30.4.2004) "σχετικά με τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. υπ` αριθμ. 796/2004 της Επιτροπής (L 141/18 της 30.4.2004) "σχετικά με τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της
διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Τις αποφάσεις:
1. υπ` αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
1122/Β/9.8.2005) "Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού
του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας
ενίσχυσης σε εφαρμογή των υπ` αριθμ. ΕΚ 1782/2003 του Συμβουλίου και υπ`
αριθμ. 795/2004 της Επιτροπής".
2. υπ` αριθμ. 262426/16.3.2006 υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 422/Β/7.4.2006) "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, δημιουργία εθνικού αποθέματος και κατανομή του στους
δικαιούχους κατ` εκτέλεση του υπ` αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμού του
Συμβουλίου του υπ` αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 κανονισμού της Επιτροπής και του υπ`
αριθμ. (ΕΚ) 796/2004 κανονισμού της Επιτροπής - όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα".
3. υπ` αριθμ. 277626/26.5.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
761/Β/26.5.2006) "Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες ενεργοποίησης και
μεταβολών των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης καθώς και υποβολής της ενιαίας αίτησης, σε
εφαρμογή του υπ` αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμού του Συμβουλίου, του υπ`
αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 κανόνισμού της Επιτροπής και του υπ` αριθμ. (ΕΚ)
796/2004 κανονισμού της Επιτροπής - όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα".
4. υπ` αριθμ. 293001/12.7.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
1013/Β/27.7.2006) "Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 277626/26.5.2006 απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
"Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες ενεργοποίησης και μεταβολών των
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης καθώς και υποβολής της ενιαίας αίτησης, σε εφαρμογή του
υπ` αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμού του Συμβουλίου, του υπ` αριθμ. (ΕΚ)
795/2004 κανονισμού της Επιτροπής και του υπ` αριθμ. (ΕΚ) 796/2004 κανονισμού
της Επιτροπής - όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα".
5. υπ` αριθμ. 294301/18.6.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
1042/Β/25.6.2007) "Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του τίτλου III, των καθεστώτων μη
αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης του τίτλου IV και του μέτρου χορήγησης πρόσθετης
ενίσχυσης για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας του άρθρου 69, του κανονισμού
(ΕΚ) υπ` αριθμ. 1782/2003, καθώς και των ειδικών μέτρων στήριξης για τη
συνέχιση και ανάπτυξη των τοπικών εργασιών της γεωργικής παραγωγής στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους, του κανονισμού (ΕΚ) υπ` αριθμ. 1405/2006."
6. υπ` αριθμ. 327739/11.10.2007 υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2038/Β/17.10.2007) "Διαπίστευση του Οργανισμού
Πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΝΠΙΔ ως Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων
(Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.ΓΤ.Α.Α.)

Δ. Την υπ` αριθμ. 165878/13.11.2007 εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ε. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού ή σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
αποφασίζουμε:

ʼρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των
αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (εφεξής Δ.Ε.Ε.), που έχουν
ενεργοποιηθεί τουλάχιστον το 2006, σε εφαρμογή των υπ` αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003
κανονισμών του Συμβουλίου και υπ` αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής, όπως
τροποποιημένοι κάθε φορά ισχύουν.

ʼρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσης αποφάσεως, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. "Γεωργός": είναι το φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή Νομικών
Προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο
στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική
επικράτεια και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα.
2. "Πώληση": πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ιδιοκτησίας γης ή
δικαιωμάτων ενίσχυσης. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την πώληση γης σε
περίπτωση μεταβίβασης γης σε δημόσιες αρχές και/ή για χρήση προς το δημόσιο
συμφέρον ή όταν η μεταβίβαση πραγματοποιείται για μη γεωργικούς σκοπούς.
3. "Μίσθωση" μίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη προσωρινή συναλλαγή του ίδιου ή
ισοδύναμου τύπου.
4. "Μεταβίβαση ή πώληση ή μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης με γη" η πώληση ή
μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης που συνοδεύονται αντιστοίχως από πώληση ή
μίσθωση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων που είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση,
κατά την έννοια του άρθρου 44, παράγραφος 2, του υπ` αριθμ. ΚΑΝ(ΕΚ) 1782/2003
τα οποία έχει στην κατοχή του ο μεταβιβάζων.
5. "Επιλέξιμα εκτάρια" σύμφωνα με τον υπ` αριθμ. Καν(ΕΚ) 1782/2003,
επιλέξιμα εκτάρια, θεωρούνται τα εκτάρια κάθε γεωργικής έκτασης της
εκμετάλλευσης που καλύπτονται από αρόσιμη γη και μόνιμους βοσκότοπους εκτός
από τις εκτάσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται για μόνιμες καλλιέργειες, δάση
ή εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για μη γεωργικές δραστηριότητες καθώς και
εκτάσεις φυτεμένες με λυκίσκο ή υπαγόμενες σε υποχρέωση προσωρινής παύσης
καλλιέργειας, ή φυτεμένες με μπανάνες ή εκτάσεις με ελαιόδεντρα.
6. "Νέος γεωργός" σύμφωνα με τον υπ` αριθμ. Καν(ΕΚ) 795/2004, ως νέος
γεωργός, ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που δεν έχει ασκήσει
γεωργική δραστηριότητα στο όνομα του ή για λογαριασμό του ή δεν είχε τον
έλεγχο Νομικού Προσώπου που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που
προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, το/τα φυσικό (α) πρόσωπα (α) που ελέγχει/
(ουν) το Νομικό Πρόσωπο δεν πρέπει να έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο
όνομα του και για λογαριασμό του ή δεν πρέπει να είχε τον έλεγχο Νομικού
Προσώπου το οποίο έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα πέντε έτη που
προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του Νομικού Προσώπου.
7. "Κατά κύριο επάγγελμα "γεωργός ή αγρότης": όπως η έννοια αυτή ορίζεται
στην εθνική νομοθεσία (βλ. άρθρο 1 ν. 2520/1997) που επιπρόσθετα έχει
χαρακτηριστεί στην Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης ως "κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης" και έχει ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ.
8. "Εκμετάλλευση": το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο
γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.
9. "Γεωργική δραστηριότητα": η παραγωγή, η εκτροφή ή η καλλιέργεια γεωργικών
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής
και εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, ή της διατήρησης της γης σε καλή
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του υπ`
αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμού.
10. "Χρήση": είναι η χρήση έκτασης από την άποψη του είδους της
καλλιέργειας ή της φυτικής κάλυψης ή της απουσίας καλλιέργειας.

ʼρθρο 3
Φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης
Ως Αρμόδιος Φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης των
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.), ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

ʼρθρο 4
Προθεσμία και διαδικασία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε.
1. Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) υποβάλλεται
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα του έτους.
2. Η υποβολή της αίτησης διενεργείται με μηχανογραφική καταχώριση, από τον
αρμόδιο φορέα καταχώρισης, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά μεταβίβασης
(πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), αποστέλλονται από τον μεταβιβάζοντα και
σε περίπτωση κληρονομιάς από τον ή τους νόμιμο/ους κληρονόμο/ους, στον
ΟΠΕΚΕΠΕ με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση της κεντρικής
υπηρεσίας, Αχαρνών 241, Τ.Κ. 104 46 Αθήνα, για τη Δ/νση Διαχείρισης
Δικαιωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την
ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την
επιφύλαξη της τελικής προθεσμίας υποβολής αίτησης στα πλαίσια του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, εκτός και αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσβάλει την μεταβίβαση και
ειδοποιήσει σχετικά τον μεταβιβάζοντα εντός της περιόδου αυτής. Κατά το πρώτο
έτος εφαρμογής της παρούσης (2007), η περίοδος των έξι εβδομάδων μπορεί να
παρατείνεται.
4. Προκειμένου η μεταβίβαση να ληφθεί υπόψη στις ενισχύσεις του τρέχοντος
έτους, ο γεωργός οφείλει να αποστείλει την αίτηση μεταβίβασης με τα σχετικά
δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, (15 Μαΐου) ήτοι έως την 2α
Απριλίου του τρέχοντος έτους.
5. Ειδικά για το έτος 2007 και κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η αίτηση
μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συστημένη επιστολή έως τις
15.5.2007, στην ταχυδρομική διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας, Αχαρνών 241,
Τ.Κ. 104 46 Αθήνα. Οποιαδήποτε επιστολή φέρει ημερομηνία αποστολής
μεταγενέστερη δεν παράγει αποτελέσματα για τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης
2007.
6. Η συμπληρωμένη αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.)
(οικείο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) υποβάλλεται συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 11.
7. Υπόδειγμα της αίτησης είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων στα κατά
τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr.

ʼρθρο 5
Προϋποθέσεις μεταβίβασης "Δ.Ε.Ε."
1. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) δύνανται να μεταβιβάζονται μόνο
σε άλλο γεωργό εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, πλην της περιπτώσεως
κληρονομιάς.
2. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) που αποκτώνται από το εθνικό
απόθεμα, δεν μεταβιβάζονται για χρονική περίοδο πέντε ετών από την απόκτηση
τους, πλην της περιπτώσεως κληρονομιάς.
3. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση
ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση, συνοδευόμενα ή μη από γη.
Αντίθετα, η ενοικίαση, επιτρέπεται μόνον εάν συνοδεύεται και από την
ενοικίαση τουλάχιστον ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων.
4. Σε περίπτωση μίσθωσης τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε) και η
έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.
5. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 του υπ` αριθμ. καν. (ΕΚ) 1782/2003, ένας
γεωργός μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης του χωρίς γη,
μόνο αφού χρησιμοποιήσει, κατά την έννοια του άρθρου 44 του υπ` αριθμ. (ΕΚ)
1782/2003 κανονισμού, τουλάχιστον το 80% των δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια
ενός τουλάχιστον ημερολογιακού έτους.
6. Ο μεταβιβάζων/εκμισθωτής πρέπει να είναι δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης και
να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στο καθεστώς της ενιαίας
ενίσχυσης.
7. Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) μαζί με
γη, η γη που μεταβιβάζεται πρέπει να αποτελείται από επιλέξιμα εκτάρια,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
8. Σε περίπτωση μεταβίβασης/εκμίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη, θα πρέπει ο
μεταβιβάζων να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44,
παράγραφος 3 του υπ` αριθμ. (ΕΚ) 1782/2003 κανονισμού.

ʼρθρο 6
Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη
9. Α) Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον
με ταυτόχρονη μεταβίβαση γης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή), με την υποβολή
από τον μεταβιβάζοντα των εξής απαραίτητων δικαιολογητικών:
ί. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (αγοροπωλησία, γονική παροχή ή
δωρεά) νομίμως μεταγραμμένη, που πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί μετά
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δεκάμηνης διατήρησης της γης από τον αρχικό
κάτοχο/μεταβιβάζοντα.
ιι. Αίτηση (υπόδειγμα 1 - ΠαράρτημαΙ) υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα
και τον αποκτώντα, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους
ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται και η
αντίστοιχη επιλέξιμη γη
Β) Ο αριθμός των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται με γη πρέπει να συνοδεύεται
από μεταβίβαση γης μεγαλύτερης ή ίσης επιλέξιμης έκτασης.

ʼρθρο 7
Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη

Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υποβολή από
τον μεταβιβάζοντα της αίτησης (υπόδειγμα 2 - Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη από
τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως
συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή,
για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά
τα στοιχεία των συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που
μεταβιβάζονται.


ʼρθρο 8
Μεταβίβαση ειδικών δικαιωμάτων
Μεταβίβαση ειδικών δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον για το σύνολο
των ειδικών δικαιωμάτων που κατέχει ο μεταβιβάζων προς ένα και μοναδικό
γεωργό/αγοραστή με την υποβολή από τον μεταβιβάζοντα των εξής απαραίτητων
δικαιολογητικών:
ί. Επικυρωμένο αντίγραφο από το μητρώο κτηνιατρικής ή βεβαίωση της
κτηνιατρικής υπηρεσίας για τον αριθμό ζώων που κατέχει ο αγοραστής.
ιι. Αίτηση (υπόδειγμα 3 - Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα
και τον αποκτώντα, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους
ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται.

ʼρθρο 9
Μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης μαζί με το σύνολο των δικαιωμάτων

1. Η μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης, συνοδευόμενη από τα
αντίστοιχα δικαιώματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με ταυτόχρονη
μεταβίβαση (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) του συνόλου της εκμετάλλευσης με
την υποβολή από τον μεταβιβάζοντα των έξης απαραίτητων δικαιολογητικών:
ί. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του συνόλου της εκμετάλλευσης
(αγοροπωλησία, δωρεά ή γονική παροχή) νομίμως μεταγραμμένη, που
πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
υποχρεωτικής διατήρησης της γης ή/και των ζώων από τον αρχικό
κάτοχο/μεταβιβάζοντα. Στην περίπτωση κατά την οποία η εκμετάλλευση
περιλαμβάνει εκτροφή ζώων, η οποία δεν περιγράφεται αναλυτικά στην
συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) κρίνεται
αναγκαία η υποβολή των παραστατικών μεταβίβασης των ζώων.
ιι. Αίτηση (υπόδειγμα 4 - Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα
και τον αποκτώντα, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους
ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά για μεταβίβαση
εκμετάλλευσης σε διάδοχο γεωργό, λόγω ένταξης του δικαιούχου Δ.Ε.Ε. ή του
συζύγου του στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η
μεταβίβαση των Δ.Ε.Ε. του δικαιούχου πρέπει να πιστοποιείται από:
ί. συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (πώληση, δωρεά ή γονική παροχή,
κλπ) νομίμως μεταγραμμένη ή μισθωτήριο συμβόλαιο για εκμίσθωση μακροχρόνιας
διάρκειας (15 ετών) νομίμως μεταγραμμένο και
ιι. Απόφαση του οικείου νομάρχη ή βεβαίωση από το οικείο υποκατάστημα της
ΑΤΕ για την ένταξη του δικαιούχου Δ.Ε.Ε. στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης
και τον ορισμό του διαδόχου και
iii. Αίτηση (υπόδειγμα 4 - Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα
- δικαιούχο πρόωρης συνταξιοδότησης και τον αποκτώντα - διάδοχο, η οποία
φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους, στην οποία
συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία
των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται.
3. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των δικαιωμάτων λόγω πρόωρης
συνταξιοδότησης στο διάδοχο γίνεται οριστικά και για το σύνολο των
δικαιωμάτων που κατέχει τόσο ο συνταξιούχος όσο και ο/η σύζυγος του κατά την
ένταξη του στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, εφόσον έχει κατατεθεί
αντίστοιχο αίτημα.
4. Στην περίπτωση αλλαγής διαδόχου, η μεταβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.

ʼρθρο 10
Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
1. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί
εφόσον ο θανών ήταν δι καιούχος ενιαίας ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει τα
δικαιώματα του τουλάχιστον ένα έτος από την έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος
της ενιαίας ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος υποβάλλει τα εξής
απαραίτητα δικαιολογητικά:
ί. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου ενιαίας ενίσχυσης
ιι. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
iii. Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, όταν υπάρχει,
iv. Ορισμός του ποσοστού κατανομής των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μεταξύ
των κληρονόμων με την υποβολή ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) με ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής για κάθε έναν από τους νόμιμους κληρονόμους,
ν. Αίτηση (υπόδειγμα 5 - Παράρτημα Ι) υπογεγραμμένη από κάθε έναν αποκτώντα
- νόμιμο κληρονόμο, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στην οποία συμπληρώνονται
αναλυτικά τα στοιχεία θανόντος και κληρονόμου, τα δικαιώματα που
κληρονομούνται καθώς και τα στοιχεία της εκμετάλλευσης του θανόντος.
2. Τα δικαιώματα εκ του Εθνικού αποθέματος όπως και τα ειδικά δικαιώματα
που κληρονομούνται, συνεχίζουν να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που
ίσχυαν και για τον αρχικό δικαιούχο.

ʼρθρο 11
Μίσθωση δικαιωμάτων
1. Μίσθωση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνον στην περίπτωση κατά την οποία συνοδεύεται από την μίσθωση μεγαλύτερης ή
ίσης επιλέξιμης έκτασης γης. Η διάρκεια μίσθωσης δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των 10 μηνών.
Για την μίσθωση δικαιωμάτων το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί από τον
εκμισθωτή με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
ί. Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης έκτασης και δικαιωμάτων, θεωρημένη από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για την περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης, απαιτείται
συμβολαιογραφικη πράξη νομίμως μεταγραμμένη στην οποία περιλαμβάνονται τα
προς ενοικίαση επιλέξιμα εκτάρια και τα αντίστοιχα δικαιώματα.
ιι. Αίτηση (υπόδειγμα 6 - Παράρτημα Ι), υπογεγραμμένη από τον εκμισθωτή και
τον μισθωτή, η οποία φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για κάθε έναν από τους
ενδιαφερόμενους, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των
συμβαλλομένων, ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων καθώς και τα στοιχεία των
αντίστοιχων αγροτεμαχίων επιλέξιμης γης που εκμισθώνονται
2. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, η γη και τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα
στον ιδιοκτήτη τους.

ʼρθρο 12
Παρακρατήσεις κατά την μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και σε εφαρμογή του άρθρου
9, του υπ` αριθμ. καν. (ΕΚ) 795/2004, καθορίζεται ποσοστό παρακράτησης υπέρ
του εθνικού αποθέματος όπως αυτό καθορίζεται στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ʼρθρο 13
Ανάκτηση αδικαιολογήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων
1. Εάν, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) στους
γεωργούς, διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ορισμένα δικαιώματα ενίσχυσης
χορηγήθηκαν αδικαιολογήτως, ο εν λόγω γεωργός αποδίδει τα αδικαιολογήτως
χορηγηθέντα δικαιώματα στο εθνικό απόθεμα.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γεωργός έχει στο μεταξύ προχωρήσει σε
μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) σε άλλους γεωργούς, οι
εκδοχείς δεσμεύονται επίσης από την υποχρέωση που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο κατ` αναλογία προς τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχουν
μεταβιβασθεί σε αυτούς, εάν ο γεωργός στον οποίο είχαν χορηγηθεί αρχικά τα
Δ.Ε.Ε. δεν έχει επαρκή αριθμό Δ.Ε.Ε στη διάθεση του.
Τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης θεωρούνται ότι δεν
χορηγήθηκαν εξ αρχής
2. Εάν, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) στους
γεωργούς, διαπιστωθεί ότι η αξία ορισμένων δικαιωμάτων είναι υπέρμετρα υψηλή,
αυτή αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η αναπροσαρμογή αυτή πραγματοποιείται επίσης
και για τα Δ.Ε.Ε., τα οποία στο μεταξύ έχουν μεταβιβασθεί σε άλλους γεωργούς.
Η αξία της μείωσης μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα.
Τα δικαιώματα ενίσχυσης θεωρείται ότι είχαν χορηγηθεί εξ αρχής στην αξία που
προκύπτει από την αναπροσαρμογή.
3. Εάν ο γεωργός έχει μεταβιβάσει δικαιώματα ενίσχυσης χωρίς να τηρούνται
οι διατάξεις της παρούσας, η μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.
4. Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις οι ενισχύσεις έχουν ήδη καταβληθεί, τα
σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ` αριθμ. 294301/18.6.2007 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
1042/Β/25.6.2007).

ʼρθρο 14
Διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις
Σε περίπτωση κατά την οποία από την εφαρμογή τελεσίδικων Δικαστικών
Αποφάσεων ή Οριστικών Εκτελεστών Διοικητικών Πράξεων επιβάλλεται επανυπολογι-
σμός των Δ.Ε.Ε. (αριθμός ή/και αξία ) για συγκεκριμένο γεωργό, σε εφαρμογή
της παρ. 3 του άρθρου 44 του κανονισμού υπ` αριθμ. ΚΑΝ (ΕΚ) 1782/2003, ο
γεωργός λαμβάνει τον αριθμό ή/και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που
καθορίζονται από την εν λόγω απόφαση ή πράξη, το αργότερο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής απόφασης ή
πράξης

ʼρθρο 15
Ειδικές διατάξεις
1. Σε περίπτωση που δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης, κατ` εφαρμογή της
υπ` αριθμ. 422/408583/6914 κοινή υπουργική απόφαση "Πρόγραμμα Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του υπ` αριθμ. ΚΑΝ (ΕΚ)
1257/1999 του Συμβουλίου" και της υπ` αριθμ. 410544/719211/12/2000 υπουργική
απόφαση "Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Αγροτών στα πλαίσια του υπ` αριθμ. ΚΑΝ (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου"
αποχωρήσει από το πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο και επανακτήσει τη γεωργική
του εκμετάλλευση, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης του διαδόχου δεν
ανακτώνται. Δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) μπορεί να αποκτήσει με τη
διαδικασία της μεταβίβασης, σύμφωνα με όσα ισχύουν στις αντίστοιχες διατάξεις
με την προϋπόθεση υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης.
2. Σε περίπτωση αλλαγής διαδόχου ή αθέτησης των υποχρεώσεων από το διάδοχο
γεωργό, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης του πρώτου διαδόχου δύναται να
μεταβιβαστούν στον επόμενο διάδοχο ή σε τρίτο γεωργό, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις υπό την προϋπόθεση της
ενεργοποίησης τους τουλάχιστον άπαξ κατά την τελευταία τριετία. Μετά
παρέλευση τριών ετών από την τελευταία ενεργοποίηση και με την επιφύλαξη της
έγκρισης μεταβίβασης, οδηγούνται στο Εθνικό απόθεμα σε εφαρμογή του αρθ. 45
του υπ` αριθμ. ΚΑΝ (ΕΚ) 1782/2003.

ʼρθρο 16
Γενικές Διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας, ο ορισμός του φορέα
καταχώρισης και τα κατά περίπτωση έντυπα.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα συνημμένα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ