Αρ.Πρωτ.:574/22-10-2019. Θέμα:«Εντολές πληρωμής εκπλειστηριασμάτων»

sima_sseth

 

           Θεσσαλονίκη 22-10-2019

           Αρ.πρωτ.574

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Εντολές πληρωμής εκπλειστηριασμάτων

   Σχετικό: Το με αριθμ.102750_19/16-10-2019 έγγραφο του Τ.Π.Δ.

 

  Σας αποστέλλουμε το άνω σχετικό έγγραφο του Καταστήματος Θεσσαλονίκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για να λάβετε γνώση.

 

                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Το έγγραφο του Τ.Π.Δ. βρίσκεται στη μορφή .pdf)