Αρ.Πρωτ.:864/27-7-2017. Θέμα:«Ενημέρωση για Τ.Α.Π. και για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης»

sima_sullogou

 

 

            Θεσσαλονίκη 27-7-2017

            Αριθμ.πρωτ.864

          

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Ενημέρωση για Τ.Α.Π. και για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

     Σας ενημερώνουμε ότι:

     α)  Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε στις 26-7-2017 από τη Βουλή των Ελλήνων και στο άρθρο 59 περιέχει διάταξη σχετικά με την επαναφορά της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για τη δημοσίευσή του.

     Σας παραθέτουμε το σχετικό άρθρο 59 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου:

…«Άρθρο 59

Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) καταργείται.»

 

     β) Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-6-2017 (ΦΕΚ 2367/12-7-2017 τευχ.Β’), με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (που σας κοινοποιούμε συνημμένα),  η οποία στο άρθρο 13 παρ.3 ορίζει ότι: «Κάθε συμβολαιογράφος, για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του αρχείου επιθεώρησης κτιρίων, να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον αριθμό ασφαλείας του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ».

     Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 της ως άνω Κ.Υ.Α. η έναρξη ισχύος της ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), που προβλέπονται από το άρθρ. 1 παρ. 4 και που –σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5– καθορίζουν τη μορφή και το οριστικό περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Έως τότε εξακολουθεί να ισχύει ο προηγούμενος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), δηλ. η υπ’ αριθμ.Δ6/Β/οικ.5825/2010 Κ.Υ.Α. (Β’ 407) (άρθρο 18 παρ.1).

                                                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)