Αρ.Πρωτ.:878/31-7-2017. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4483/2017 που περιέχει διάταξη για τη βεβαίωση Τ.Α.Π.»

sima_sullogou

 

 

                Θεσσαλονίκη 31-7-2017

                Αριθμ.πρωτ.878

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Δημοσίευση Ν.4483/2017 που περιέχει διάταξη για τη βεβαίωση Τ.Α.Π.

                

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.ΦΕΚΑ’107/31-7-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ν.4483/2017 με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», για να λάβετε γνώση.

 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4483/2017 βρίσκεται στη μορφή .pdf)