Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/4-9-2019 «Ληξιαρχική πράξη στο σύμφωνο συμβίωσης»

sima_sesse                                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50η

          Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 392

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Γεώργιος Πούλιος

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4356/2015 ως ισχύει για το Σύμφωνο Συμβίωσης καθώς και του Ν. 344/1976 ως ισχύει περί ληξιαρχικών πράξεων και ειδικότερα το άρθρο 31 Α [Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του συμφώνου συμβίωσης] του αυτού νόμου, σύμφωνα με το οποίο, η ληξιαρχική πράξη για το σύμφωνο συμβίωσης, πλην των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του ως άνω νόμου, περιέχει:

α. Το όνομα και επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος γέννησης και την κατοικία των συμβαλλομένων.

β. Το όνομα και επώνυμο των γονέων των συμβαλλομένων.

γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συμβαλλομένων στο δημοτολόγιο.

δ. Τον τόπο, την ημέρα, το μήνα και το έτος σύναψης του συμφώνου συμβίωσης.

και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 9 με Αριθ. Πρωτ. 131360/12503/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις», παρακαλούμε για την αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, όπου αυτά υπάρχουν, στο σύμφωνο συμβίωσης προκειμένου να διευκολύνεται η καταχώρησή του στο οικείο Ληξιαρχείο.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας