Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/3-10-2019 «Συγκρότηση Δήμων - Ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 133/19-7-2018)»

sima_sesse                                         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 59η

          Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 453

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 4 Ν. 4555/2018 (Α΄133) αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010 ως εξής:

«Άρθρο 2 Συγκρότηση δήμων

1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του δήμου ή της κοινότητας.

2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114), μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α` 231) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.

3. Κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν κοινότητα, ανεξαρτήτως πληθυσμού, πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.

4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε κοινότητες».

 Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρ. 44 Ν.4555/2018 που ρυθμίζει τις Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ, στο οποίο υπάγεται το ανωτέρω άρθρο 4 του αυτού νόμου, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Όπου αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` ισχύουν από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοτική περίοδο.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Ο Ν.4555/2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)