Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 61η/22-10-2019 «Έννοια της "υποτροπής" στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου»

sima_sesse                                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61η

        Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

        Αριθμ. Πρωτ. 481

                          Προς

                          Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1995/20-9-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με την οποία εξειδικεύεται η έννοια της υποτροπής στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση «Η έννοια της υποτροπής προϋποθέτει ότι ο φορολογούμενος έλαβε γνώση της παραβατικής συμπεριφοράς του με την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου και ακολούθως, έχει την υποχρέωση φορολογικής συμμόρφωσης καθ' υπόδειξη της ελεγκτικής αρχής, ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει εκ των προτέρων την παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και τον τρόπο προσδιορισμού του προστίμου. Επομένως, κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)