Δελτίο Τύπου

Δημοσιεύτηκε: 10/01/2020

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 09-01-2020

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σχετικά με την από 08-01-2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, γνωστοποιούμε ότι αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:

«1) Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων του Σ.Σ.Ε.Θ μέχρι την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης του Σ.Σ.Ε.Θ στις 26-1-2020. Οι συμβολαιογράφοι του Σ.Σ.Ε.Θ απέχουν από τη διενέργεια όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν την υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την επισύναψη πιστοποιητικού του άρ. 54Α ν. 4174/2013. Ειδικότερα επί των πλειστηριασμών, επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή όλων των πράξεων που συνδέονται με τη διενέργειά τους πλην της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Αιτήματα της αποχής είναι:

α) η αναμόρφωση του άρθρου 36 ν. 4646/2019 όσον αφορά την έννοια της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου και

β) η αναστολή εφαρμογής των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 έως ότου δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, οριοθετηθεί η ευθύνη του συμβολαιογράφου και υπάρξει επιμόρφωση των συμβολαιογράφων. Ειδικότερα, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να λειτουργεί μόνον ως διαβιβαστής των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου και ο υπολογισμός του φόρου να πραγματοποιείται από την αρμόδια Αρχή (σήμερα τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ).

2) Διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων επί των άνω θεμάτων και προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο συνέχισης του διαλόγου μαζί τους. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Δ.Σ του Σ.Σ.Ε.Θ μέχρι τις 12-1-2020.

3) Γνωστοποίηση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 8ης-1-2020 στις Δ.Ο.Υ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων