Αρ.Πρωτ.:497/2-8-2021. Θέμα:«Δημοσίευση του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄ 134/31-7-2021) για το Κτηματολόγιο»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 2-8-2021

           Αρ.πρωτ.497

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Δημοσίευση του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄ 134/31-7-2021) για το

                                  Κτηματολόγιο

                  

   Συνάδελφοι,

 Μετά την δημοσίευση του Ν.4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» σας εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 5 παρ.2 με το οποίο εισάγεται η υποχρέωση, κατά την σύνταξη συμβολαίου, μνημόνευσης και προσάρτησης βεβαίωσης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας και στο στάδιο συλλογής δικαιωμάτων, που προηγείται της ανάρτησης. Η βεβαίωση αυτή είναι η χορηγούμενη κατά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας και δεν απαιτείται έκδοση άλλης, ειδικά για το συμβόλαιο.

  Η όποια τυχόν ακυρότητα που προκύπτει αίρεται με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης  ιδιοκτησίας, μετά την οποία και θα εκδοθεί ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και η αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.        

 Σας παραθέτουμε κατωτέρω το κείμενο της σχετική διάταξης:

 Μετά την άνω τροποποίηση η παρ.8 του αρθρ.2 του Ν.2308/1995 διαμορφώνεται ως εξής:

 «8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.12.2022, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

 β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

 Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η.12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.»

    

                                                     Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                               Δημήτριος Τζίμας                          Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4821/2021 βρίσκεται στη μορφή .pdf)