Παραμεθόριες Περιοχές - Αλλοδαποί

12/04/2024

Αρ.Πρωτ.:456/11-4-2024. Θέμα:«Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων σύμφωνα με το Ν.5038/2023 περί Κώδικα Μετανάστευσης»

download περισσότερα
12/04/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/11-4-2024 «Τροποποιήσεις διατάξεων άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”)»

download περισσότερα
10/01/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/10-1-2024 «N.5079/2023 (Α΄215): “Golden Visa”, Τροποποιήσεις και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης πολιτών τρίτων χωρών»

download περισσότερα
04/10/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/3-10-2023 «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων»

download περισσότερα
16/05/2023

Αρ.Πρωτ.:234/15-5-2023. Θέμα:«Καταχρηστική εκμετάλλευση του προγράμματος Άδειας Διαμονής Επενδυτή: Μεθοδολογίες-Ενδείκτες Κινδύνου-Τρωτότητες»

περισσότερα
12/04/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/11-4-2023 «Παράταση προθεσμίας πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) έως την 31η Ιουλίου 2023»

download περισσότερα
15/02/2023

Αρ.Πρωτ.:87/13-2-2023. Θέμα:«Γνωστοποίηση νέας διάταξης - Τροποποίηση αρθρ.29 Ν.1892/1990»

download περισσότερα
02/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 75η/28-12-2022 «Διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος»

download περισσότερα
18/04/2022

Αρ.Πρωτ.:227/30-3-2022. Θέμα:«Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και εγγράφων»

download περισσότερα
04/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/4-1-2022 «Παράταση ως 31-3-2022 της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών»

download περισσότερα
28/01/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/28-1-2021 «Βεβαίωση στοιχείων ταυτότητας δικαιοπρακτούντων»

download περισσότερα
29/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/28-12-2020 «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδότησης σχετικά με το άρθρ.20Β του Ν.4251/2014»

download περισσότερα
17/11/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 31η/13-11-2020 «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Παροχή διευκρινίσεων για το άρθρο 20 Β του ν.4251/2014 όπως ισχύει»

download περισσότερα
17/11/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/17-11-2020 «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδοτήσεων σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/2014»

download περισσότερα
20/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/19-5-2020 - Ν.4686/2020 Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις (Α΄ 96)

download περισσότερα
19/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/18-5-2020 - Σύσταση εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου, κειμένου στην παραμεθόριο υπέρ πολίτου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ή νομικού προσώπου με έδρα την χώρα αυτή άνευ της απαιτουμένης εκ του άρθρου 26 του Ν.1892/1990 αδείας, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν.4652/2020

download περισσότερα
12/02/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/10-2-2020 «Παροχή Διευκρινίσεων από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ.Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει»

download περισσότερα
15/02/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/14-2-2019 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρθρου 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης»

download περισσότερα
31/01/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 4η/30-1-2019 «Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) – Εφαρμογή άρθρου 3 παρ.3 Ν.4587/2018 (Α’ 210)»

download περισσότερα
24/01/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/23-1-2019 «Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.)»

download περισσότερα
19/03/2018

Αρ.Πρωτ.:197/13-3-2018. Θέμα:«Ισχύ της Σύμβασης της Χάγης για την Αλβανία και τη Γεωργία»

download περισσότερα
08/02/2018

Αρ.Πρωτ.:95/29-1-2018. Θέμα:«Εργασία κ.Χρήστου Τερζίδη για τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
05/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/4-8-2016 «Χορήγηση άδειας διαμονής για 5 χρόνια σε πολίτη τρίτης χώρας»

download περισσότερα
12/02/2016

Αρ.Πρωτ.:136/9-2-2016. Θέμα: «Παραμονή και εργασία ομογενών από την Αλβανία»

download περισσότερα