ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

13/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 53η/10-9-2019 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
13/09/2019

Αρ.Πρωτ.:484/11-9-2019. Θέμα:«Εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις εκκαθάρισης - Γνωμοδότηση με αριθμ.146/2019 του Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
13/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.412/12-9-2019 - Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

download περισσότερα
13/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/13-9-2019 «Η υπ’ αριθμ.146/2019 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
10/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.396/9-9-2019 - Έλεγχοι από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης

download περισσότερα
06/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/5-9-2019 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης»

download περισσότερα