Κατάλογος Βιβλιοθήκης

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΣΕΘ

 

-          ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • «Ερμηνεία Νομοθεσίας Αστικού Δικαίου» Βασιλείου Βαθρακοκοίλη
 • «Σύντομη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα» Απόστολου Γεωργιάδη εκδ. Σάκκουλα
 • «Επίτομη ερμηνεία Αστικού Κώδικα» Μιχαήλ και Άντας Μαργαρίτη εκδ. Σάκκουλα
 • «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» Παναγιώτη Λαδά εκδ. Σάκκουλα
 • «Παραγραφές» Κωνσταντίνου Ρίζου εκδ. Σάκκουλα
 • «Ενοχικό Δίκαιο. Ειδικό μέρος» Απόστολου Γεωργιάδη εκδ. Σάκκουλα
 • «Οικογενειακό Δίκαιο» Απόστολου Γεωργιάδη εκδ. Σάκκουλα
 • «Εμπράγματο Δίκαιο» Απόστολου Γεωργιάδη εκδ. Σάκκουλα
 • «Εμπράγματο Δίκαιο και Εθνικό Κτηματολόγιο» Τάσου Αθανασόπουλου
 • «Εμπράγματο Δίκαιο» Παύλου Φίλιου εκδ. Σάκκουλα
 • «Η διεκδικητική αγωγή» Βασιλείου Βαθρακοκοίλη εκδ. Σάκκουλα
 • «Το νέο σύμφωνο συμβίωσης μετά το Ν.4356/2015» Κωνταντίνου Χριστοδούλου εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Έλλειψη πληρεξουσιότητας» Δέσποινας Κλαβανίδου εκδ. Σάκκουλα
 • «Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Διαθήκες ζωής και πληρεξούσιοι υγείας» εκδ. Σάκκουλα
 • «Οι ένορκες βεβαιώσεις ως αποδεικτικό μέσο στην πολιτική δίκη» Παναγιώτη Γιαννόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου» Βασιλείου Τσούμα εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Δίκαιο της Δικαιοπραξίας» Δημητρίου Παπαστερίου και Δέσποινας Κλαβανίδου εκδ. Σάκκουλα
 • «Η εργολαβική σύμβαση» Βασιλείου Τσούμα εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Η σύμβαση έργου κατά Α.Κ.» Αναστάσιου Βαλτούδη εκδ. Σάκκουλα
 • «Μισθωτικές συμβάσεις και διαιρεμένη ιδιοκτησία» Αθανάσιου Παπαχρήστου εκδ. Σάκκουλα
 • «Η χρηματοδοτική μίσθωση» Παναγιώτη Μάζη εκδ. Σάκκουλα
 • «Η συμμετοχή του ανηλίκου στις συναλλαγές και στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης» Αχιλλέα Γκατζηρούλη εκδ. Σάκκουλα
 • «Το νέο δίκαιο της συγγένειας και της προστασίας των ανίκανων προσώπων. Οι επιπτώσεις στις κληρονομικές σχέσεις» Νίκης Ψούνη εκδ. Σάκκουλα
 • «Υιοθεσία. Ο Ν.2447/1996» Κατερίνας Φουντεδάκη εκδ. Σάκκουλα
 • «Η κατάχρηση δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις» Ιωάννη Καράκωστα εκδ. Σάκκουλα
 • «Η αποποίηση της κληρονομιάς» Σταμάτη Κουμάνη εκδ. Σάκκουλα
 • «Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική» Ευφροσύνης Μπακιρτζή – Ειρήνης Τσιφοπούλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Η διαθήκη» Βασιλείου Σοφιανόπουλου
 • «Η προστασία της νόμιμης μοίρας» Γεωργίου Γεωργιάδη εκδ. Σάκκουλα
 • «Το ζήτημα της ερμηνείας των διαθηκών στο ελληνικό δίκαιο» Ευγενίας Δακορώνια εκδ. Σάκκουλα
 • «Κληρονομικό δίκαιο» Νίκης Ψούνη εκδ. Σάκκουλα
 • «Κληρομονική διαδοχή μεταξύ συζύγων» Αθηνάς Γκοτζαμπάση εκδ. Σάκκουλα
 • «Η κτήση της κληρονομιάς» Ευάγγελου Μαργαρίτη εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών» Μαρίας Στυλιανίδου εκδ. Σάκκουλα
 • «Κληρονομικές συμβάσεις» Ελένης Ζερβογιάννη εκδ. Σάκκουλα

 

-          ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • «Δίκαιο Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.» Αλέξανδρου Σπυρίδωνος εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία-Κατά άρθρο ερμηνεία του Ν.4072/2012» Βασιλείου Αντωνόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας» Ευάγγελου Περάκη εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Ζητήματα από το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας» Μ.Φ. Μαρίνου εκδ. Σάκκουλα
 • «Ν.3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών» Σπήλιου Μούζουλα εκδ. Σάκκουλα
 • «Οι επέλθουσες με το Ν.4072/2012 αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών» Σπύρου Ψυχομάνη εκδ. Σάκκουλα
 • «Πτωχευτικό δίκαιο» Σπύρου Ψυχομάνη εκδ. Σάκκουλα


-          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 • «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας-Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (μετά τον Ν.4335/2015) Χαρούλας Απαλαγάκη εκδ. Σάκκουλα
 • «Ερμηνεία κατ’ άρθρο του ΚΠολΔ που τροποποιήθηκε με τον Ν.4335/2015» Γεωργίου Αθανασιάδη
 • «Ερμηνεία ΚΠολΔ» Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας εκδ. Σάκκουλα
 • «Πολιτική δικονομία» Μακρίδου-Απαλαγάκη-Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης» Νικολάου Νίκα εκδ. Σάκκουλα (Γ’ έκδοση)
 • «Η βεβαιότητα της αξιώσεως ως προϋπόθεση της εκτελέσεως κατά τον ΚΠολΔ» Στέφανου Καραμέρου εκδ. Σάκκουλα
 • «Η αρχή της διαθέσεως στην αναγκαστική εκτέλεση» Κωνσταντίνου Μπότσαρη εκδ. Σάκκουλα

 

-          ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ

 • «Το δίκαιο των ακινήτων» (σειρά 6 τόμων) εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Κοινόχρηστοι χώροι δημοσίου-ΟΤΑ» Σωκράτη Λεκέα εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Η διαιρεμένη ιδιοκτησία» Βασιλείου Τσούμα εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Οριζόντια ιδιοκτησία και κάθετη συνιδιοκτησία» Κωνσταντίνου Βασιλείου εκδ. 2006
 • «Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία» Ηλία Κωτσάκη εκδ. Σάκκουλα
 • «Δίκαιο οροφοκτησίας» Ιωάννη Κατρά εκδ. Σάκκουλα
 • «Οι χρήσεις γης» Δημητρίου Μέλισσα εκδ. Σάκκουλα
 • «Η παροχή διόδου» Αργυρίου Σταυράκη εκδ. Σάκκουλα
 • «Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων» Αναστασίου Τάχου εκδ. Σάκκουλα
 • «Σειχ Σου: Το πολυπαθόν ή ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες;» Ιωάννη Παπαγιάννη
 • «Νομικό καθεστώς μνημείων» Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου εκδ. Σάκκουλα
 • «Επικοιστικό δίκαιο» Δημητρίου Παπαστερίου εκδ. Σάκκουλα
 • «Το δίκαιο της κατάτμισης των γεωτεμαχίων» Ιωάννη Κωτούλα εκδ. Σάκκουλα
 • «Αναγκαστική απαλλοτρίωση» Κώστα Χορομίδη εκδ. Σάκκουλα

 

-          ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

 • «Αγροτική Νομοθεσία» Ιωάννη Μακρή εκδ. Σάκκουλα
 • «Δασική Νομοθεσία» Ιωάννη Μακρή εκδ. Σάκκουλα
 • «Δασικό Δίκαιο» Ιωάννη Μακρή εκδ. Σάκκουλα
 • «Δασικοί Χάρτες» Δημητρίου Παπαστερίου εκδ. Σάκκουλα
 • «Η δασική ιδιοκτησία» Γιάννη Παπαγιάννη εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Δασικό δίκαιο και εθνικό κτηματολόγιο» Δημητρίου Παπαστερίου εκδ. Σάκκουλα
 • «Αλφάβητος κτηματολογικού δασικού δικαίου» Δημητρίου Παπαστερίου εκδ. Σάκκουλα
 • «Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Υποθηκοφυλακεία Εθνικό Κτηματολόγιο» Γεωργίου Κωνσταντίνου εκδ. Σάκκουλα
 • «Το νέο κτηματολόγιο (μετά το Ν.4164/2013)» Τάσου Αθανασόπουλου
 • «Οι δικαιοπραξίες και εθνικό κτηματολόγιο» Τάσου Αθανασόπουλου
 • «Η δημόσια πίστη του κτηματολογίου» Αικατερίνης Κούσουλα εκδ. Σάκκουλα
 • «Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως «αγνώστου» ιδιοκτήτη» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Εφαρμογές δικαίου Κτηματολογίου» Γεωργίου Διαμαντοπούλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Εκκλησιαστική περιουσία και εθνικό κτηματολόγιο» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Εθνικό Κτηματολόγιο κατ’ άρθρο ερμηνεία Ν.2664/1998» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Κτηματολογικές εγγραφές» Γεωργίου Μαγουλά εκδ. Σάκκουλα
 • «Πολεοδομία» Βλάση Παπαγρηγορίου εκδ. Σάκκουλα
 • «Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης» Δημητρίου Χριστοφιλόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Μεταβιβάσεις αυθαιρέτων και κατατμήσεις» Τάσου Αθανασόπουλου
 • «Νόμιμη και αυθαίρετη δόμηση» Ιάκωβου Μαθιουδάκη εκδ. Ανιον
 • «Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων» Δημητρίου Χριστοφιλόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Οι χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο» Δημητρίου Μέλισσα εκδ. Σάκκουλα
 • «Ανάλυση πολεοδομικής νομοθεσίας» (σειρά 7 τόμων) Ανδρέα Ρωμαλιάδη
 • «Κτηματολόγιο: η τήτρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη» Γεωργίου Πούλιου 3η έκδοση 2024 εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

 

-          ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • «Η κληρονομική διαδοχή των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια κατά το ισχύον δίκαιο» Αθανάσιου Κόντη εκδ. Σάκκουλα
 • «Χρησικτησία και εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία» Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου εκδ. Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις
 • «Ευρετήρια νομολογίας και βιβλιογραφίας εκκλησιαστικού δικαίου» Γεωργίου Αποστολάκη εκδ. Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις
 • «Κώδικας εκκλησιαστικής νομοθεσίας, νομολογίας και εσωτερικού δικαίου Εκκλησίας Κρήτης και Δωδεκανήσων» Γεωργίου Αποστολάκη (2019)


-          ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • «Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών» Ιωάννη Φωτόπουλου (2013)
 • «Φορολογία χαρτοσήμου» Παναγιώτη Ρέππα εκδ. Σάκκουλα
 • «Κώδικας ΦΜΑ» Χρήστου Τότση εκδ. Πάμισος
 • «Κώδικας φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών» Χρήστου Τότση εκδ. Πάμισος
 • «Κώδικας τελών χαρτοσήμου» Χρήστου Τότση-Παναγιώτη Ρέππα εκδ. Πάμισος
 • «Κώδικας φορολογίας ακίνητης περιουσίας» Χρήστου Τότση εκδ. Πάμισος
 • «Φ.Π.Α. στα ακίνητα» εκδ. epsilon7
 • «Ακίνητα και Φ.Π.Α. πρακτικός οδηγός για επαγγελματίες»
 • «Τεχνικές επιχειρήσεις Φ.Π.Α. στα ακίνητα» Απόστολου Λιόλιου
 • «Τεχνικές επιχειρήσεις Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές» Γεωργίου Κορομηλά-Δημητρίου Ζιγκερίδη εκδ. tax advisors 2007
 • «Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες» Απόστολου Λιόλιου (2011)


-          ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • «Συμβολαιογραφικό δίκαιο» Τάσου Αθανασόπουλου
 • «Πανδέκτης του συμβολαιογράφου» Τάσου Αθανασόπουλου
 • «Συμβολαιογραφικό δίκαιο και εθνικό κτηματολόγιο» Τάσου Αθανασόπουλου
 • «Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία» Γεωργίου Διαμαντόπουλου εκδ. Σάκκουλα
 • «Επαγγελματικό δίκαιο του συμβολαιογράφου» Νικολάου Στασινόπουλου-Λένας Κοντογεώργου εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • «Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι» Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου εκδ. Σάκκουλα

 

-          ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • «Συμβολαιογραφική επιθεώρηση»
 • «Αρμενόπουλος»
 • «Επιθεώρηση ακινήτων» εκδ. Σάκκουλα
 • «Εφαρμογές αστικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας» εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • Διάφορες εκδόσεις του I.R.E.N.E. για θέματα ιδιωτικού δικαίου

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων