Κτηματολόγιο

23/04/2024

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2425314/ΔΚ720/23-4-2024. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των υπό κτηματογράφηση περιοχών των Δήμων Ηράκλειας, Σερρών και Σιντικής της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
29/03/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.328/29-3-2024 - Ελληνικό Κτηματολόγιο: Αυτεπάγγελτη επεξεργασία σφαλμάτων σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου στις κτηματολογικές εγγραφές

download περισσότερα
21/03/2024

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2417241/ΔΚ489/20-3-2024. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των υπό κτηματογράφηση περιοχών των Δήμων Δίου-Ολύμπου και Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας και των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης»

download περισσότερα
11/03/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.310/11-3-2024 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 273/13/ 28.2.2024 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Αττικής»

download περισσότερα
07/03/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.303/6-3-2024 - Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΣ 239/13/13.07.2023 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄ 4539): «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του νπδδ Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ΄αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του νπδδ Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390)»

download περισσότερα
07/03/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/6-3-2024 - Μερική άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Περιφέρεια Αττικής

download περισσότερα
07/02/2024

Αρ.Πρωτ.:224/6-2-2024. Θέμα:«Διευκρινίσεις επί των παρ.4 και 5 του αρθρ.14 του ν.2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν με το ν.5076/2023 (Α’207)»

download περισσότερα
25/01/2024

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2404861/ΔΚ103/23-1-2024. Θέμα:«Υπαγωγή των κτηματογραφούμενων περιοχών Πρασινάδας και Κλειδίου Ημαθίας στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Βέροιας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας»

download περισσότερα
12/01/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/12-1-2024 «Θέματα που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο»

download περισσότερα
11/01/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/11-1-2024 «Απόφαση ΔΣ ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο»

download περισσότερα
02/01/2024

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1775/2365569/27-12-2023. Θέμα:«Διευκρινήσεις σχετικά με τα υπ' αρ.πρωτ.ΠΡ1685_2364180_20.12.2023 και ΝΔ1742_2364137_20.12.2023 έγγραφα του Φορέα»

download περισσότερα
02/01/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/2-1-2024 - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

download περισσότερα
21/12/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1742/2364137/20-12-2023 (Ορθή Επανάληψη). Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
21/12/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΠΡ1685/2364180/20-12-2023 (Ορθή Επανάληψη). Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
20/12/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΠΡ1685/2364180/18-12-2023. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
19/12/2023

Αρ.Πρωτ.:653/14-12-2023. Θέμα:«Νέος Νόμος για τις διαδικασίες Κτηματολογίου (Ν.5076/2023, ΦΕΚ τ.Α΄ 207/13-12-2023)»

download περισσότερα
19/12/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/15-12-2023 [«Ν.5076/2023 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: …» α) Κατάργηση βεβαίωσης και υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. β) μη εφαρμογή της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων»]

download περισσότερα
19/12/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1742/2364137/18-12-2023. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
08/12/2023

Έγγραφο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.226/7-12-2023 - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο

download περισσότερα
06/12/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2360432/ΔΚ1804/30-11-2023. Θέμα:«Υπαγωγή των κτηματογραφούμενων περιοχών Δροσάτου, Μεγάλης Στέρνας και Χέρσου Κιλκίς στην τοπική αρμοδιότητα του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μουριών»

download περισσότερα
06/12/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2360434/ΔΚ1805/30-11-2023. Θέμα:«Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής Νέου Γυναικόκαστρου Κιλκίς στην τοπική αρμοδιότητα του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς»

download περισσότερα
24/11/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2358895/ΔΚ1749/23-11-2023. Θέμα:«Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
30/10/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2352697/ΔΚ1520/27-10-2023. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των υπό κτηματογράφηση περιοχών των Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
11/10/2023

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2348810/ΔΚ1383/6-10-2023. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των υπό κτηματογράφηση περιοχών της Π.Ε. Κιλκίς»

download περισσότερα