Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο Συμβολαιογράφος συντάσσει δημόσια έγγραφα που έχουν βέβαιη χρονολογία, πλήρη αποδεικτική δύναμη και είναι αυθεντικά.- Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, όταν συντάσσονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, είναι έγκυρα, ισχυρά και απαλλαγμένα από κάθε μορφής ακυρότητας έτσι ώστε να επιφέρουν πάντοτε τα σκοπούμενα αποτελέσματα.

Συντάσσοντας έγκυρες πράξεις με αυξημένη αποδεικτική ισχύ, ο συμβολαιογράφος συμβάλλει στην αποφυγή δικαστικών διενέξεων, στη μείωση των εργασιών των δικαστηρίων και λειτουργεί ως παράγοντας της <προληπτικής δικαιοσύνης>.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο συμβολαιογράφος λαμβάνει υπ’όψιν του τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά και παρέχει συμβουλές σχετικές με νομικά και φορολογικά θέματα. Μεριμνά για το κοινό όφελος των συναλλασσομένων συμφιλιώνοντας τα αντιτιθέμενα συμφέροντα των μερών, επεξηγεί λεπτομερώς τις συνέπειες των συναπτόμενων πράξεων και προστατεύει το αδύνατο συμβαλλόμενο μέρος απέναντι στο δυνατό εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια των οικονομικών συμφερόντων.

Ο Συμβολαιογράφος ασχολείται με γενικά νομικά θέματα και ειδικότερα με θέματα μεταβίβασης ακινήτων, θέματα κληρονομικού δικαίου, σύστασης εταιριών, αναγκαστικής εκτέλεσης, ειδικών οικονομικών συμβάσεως και πληθώρα άλλων θεμάτων.

Όταν κάποιος απευθύνεται στον Συμβολαιογράφο, είναι σίγουρος ότι έχει υπεύθυνη πληροφόρηση για το θέμα που τον απασχολεί από έναν εξειδικευμένο νομικό με πλήρη και συνεχή επιστημονική κατάρτιση.