Εταιρίες

25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:451/22-6-2018. Θέμα:«Κοινοποίηση Νόμων περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»

download περισσότερα
17/05/2017

Αρ.Πρωτ.:441/16-5-2017. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»

download περισσότερα
07/04/2017

Αρ.Πρωτ.:302/6-4-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1042/20-3-2017 & ΠΟΛ.1048/28-3-2017)»

download περισσότερα
13/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/11-1-2017 - Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α) – «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
05/01/2017

Αρ.Πρωτ.:3/3-1-2017. Θέμα:«Μετασχηματισμός εταιρειών»

download περισσότερα
15/12/2016

Αρ.Πρωτ.:995/14-12-2016. Θέμα:«Κοινοποίηση του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 227/6-12-2016) - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
07/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/6-7-2016 «Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ»

download περισσότερα
11/11/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 66η/5-11-2015 «Φορολογική Ενημερότητα - Σύσταση Εταιρειών - Υ.Μ.Σ.»

download περισσότερα
15/05/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/14-5-2015 «Έλεγχος εταιρειών μέσω Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου-Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό "Διαβατήριο Νομικών Προσώπων"»

download περισσότερα
06/03/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/5-3-2015 «Ι.Κ.Ε. - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.»

download περισσότερα
27/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/23-1-2015 «Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.5285/16.01.2015 εγκυκλίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου, σχετικά με την κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ»

download περισσότερα
12/12/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 93η/10-12-2014 «Διαβίβαση της με αριθμ.πρωτ.Κ2-1357/29-04-2014 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου»

download περισσότερα
02/06/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/28-5-2014 «Μη επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τη σύσταση των εταιρειών (ΠΟΛ.1133/08.05.2014)»

download περισσότερα
08/05/2014

Αρ.Πρωτ.:476/5-5-2014. Θέμα:«Οδηγίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ»

download περισσότερα
07/02/2014

Αρ.Πρωτ.:140/5-2-2014. Θέμα:«Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρίας που έχει και την ιδιότητα διαχείρισης (ΠΟΛ.1030/24-1-2014)»

download περισσότερα
03/02/2014

Αρ.Πρωτ.:123/31-1-2014. Θέμα:«Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε σύσταση ΙΚΕ»

download περισσότερα
16/12/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 64η/11-12-2013 «Κοινοποίηση ΠΟΛ.1251/25-11-13 -"Διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στις περιπτώσεις σύστασης κεφαλαιουχικών εταιρειών βάσει των διατάξεων του Ν.3853/2010"»

download περισσότερα
16/12/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 65η/12-12-2013 «Κοινοποίηση ΠΟΛ.1262/11-12-13 -"Οδηγίες για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του Ν.4072/2012"»

download περισσότερα
03/12/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/25-11-2013 «Κατάταξη νεοϊδρυόμενων εταιρειών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Επιμελητήριο»

download περισσότερα
02/08/2013

Αρ.Πρωτ.:575/2-8-2013. Θέμα:«Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»

download περισσότερα
06/06/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/5-6-2013 «Ν.4155/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 120/29-5-2013) & Ν.4156/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 122/31-5-2013)»

download περισσότερα
30/04/2013

Αρ.Πρωτ.:342/26-4-2013. Θέμα:«Διατυπώσεις δημοσίευσης μείωσης κεφαλαίου Ε.Π.Ε.»

download περισσότερα
29/04/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/25-4-13 «Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ιδρύεται κατά τις διατάξεις του Ν.4072/2012»

download περισσότερα
23/04/2013

Αρ.Πρωτ.:319/19-4-2013. Θέμα:«Καταχώρηση τροποποιήσεων καταστατικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.»

download περισσότερα