Εταιρίες

05/10/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/4-10-2023 «Ν.5055/2023: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς»

download περισσότερα
14/12/2021

Αρ.Πρωτ.:702/13-12-2021. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4872/2021»

download περισσότερα
28/02/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.89/26-2-2020 - Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

download περισσότερα
30/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.484/29-10-2019 - Λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

download περισσότερα
16/04/2019

Αρ.Πρωτ.:274/12-4-2019. Θέμα:«Συμβολαιογραφικά δικαιώματα για σύνταξη πράξης μετατροπής εταιριών σε ΙΚΕ»

περισσότερα
05/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/3-4-2019 «Ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α) – Εταιρικοί μετασχηματισμοί»

download περισσότερα
06/12/2018

Αρ.Πρωτ.:773/5-12-2018. Θέμα:«Νέες διατάξεις για πρότυπα καταστατικά εταιρειών»

download περισσότερα
09/11/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.308/6-11-18 - Αποστολή ιστορικού σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

download περισσότερα
25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:451/22-6-2018. Θέμα:«Κοινοποίηση Νόμων περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»

download περισσότερα
17/05/2017

Αρ.Πρωτ.:441/16-5-2017. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»

download περισσότερα
07/04/2017

Αρ.Πρωτ.:302/6-4-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1042/20-3-2017 & ΠΟΛ.1048/28-3-2017)»

download περισσότερα
13/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/11-1-2017 - Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α) – «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
05/01/2017

Αρ.Πρωτ.:3/3-1-2017. Θέμα:«Μετασχηματισμός εταιρειών»

download περισσότερα
15/12/2016

Αρ.Πρωτ.:995/14-12-2016. Θέμα:«Κοινοποίηση του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 227/6-12-2016) - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
07/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/6-7-2016 «Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ»

download περισσότερα
11/11/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 66η/5-11-2015 «Φορολογική Ενημερότητα - Σύσταση Εταιρειών - Υ.Μ.Σ.»

download περισσότερα
15/05/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/14-5-2015 «Έλεγχος εταιρειών μέσω Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου-Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό "Διαβατήριο Νομικών Προσώπων"»

download περισσότερα
06/03/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/5-3-2015 «Ι.Κ.Ε. - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.»

download περισσότερα
27/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/23-1-2015 «Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.5285/16.01.2015 εγκυκλίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου, σχετικά με την κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ»

download περισσότερα
12/12/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 93η/10-12-2014 «Διαβίβαση της με αριθμ.πρωτ.Κ2-1357/29-04-2014 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου»

download περισσότερα
02/06/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/28-5-2014 «Μη επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τη σύσταση των εταιρειών (ΠΟΛ.1133/08.05.2014)»

download περισσότερα
08/05/2014

Αρ.Πρωτ.:476/5-5-2014. Θέμα:«Οδηγίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ»

download περισσότερα
07/02/2014

Αρ.Πρωτ.:140/5-2-2014. Θέμα:«Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρίας που έχει και την ιδιότητα διαχείρισης (ΠΟΛ.1030/24-1-2014)»

download περισσότερα
03/02/2014

Αρ.Πρωτ.:123/31-1-2014. Θέμα:«Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε σύσταση ΙΚΕ»

download περισσότερα