Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/3-4-2019 «Ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α) – Εταιρικοί μετασχηματισμοί»

sima_sesse                                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22η

          Αθήνα, 3 Απριλίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 151

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α) – Εταιρικοί μετασχηματισμοί

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4601/2019 με τίτλο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 44/9-3-2019 τευχ. Α’. Ο ως άνω νόμος καθορίζει τις μορφές εταιρικών μετασχηματισμών (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και καθορίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που αφορούν σε κάθε μία από αυτές.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Ο Ν.4601/2019 βρίσκεται στη μορφή .pdf)