Ιστορία του Συλλόγου


Ο Ν.4893/1931 περί συστάσεως Συμβολαιογραφικού Συλλόγου εφαρμόσθηκε με το άρθρο 25 του Διατάγματος της 23/29-5-1931. Με το με αριθμ.35412/4-6-1931 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ορίσθηκε η εικοστή ογδόοη (28η) Ιουνίου 1931 ημέρα σύγκλησης Γ.Σ. των συμβολαιογράφων περιφερείας Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Με το Β.Δ 669/29-9-1968 (Φ.Ε.Κ/238/8-10-1968) έγινε ο οργανισμός του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στις 4-11-1999 καθιέρωσε ως σήμα του Συλλόγου την απεικόνιση του Ιουστινιανού.