Αρ.Πρωτ.:302/6-4-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1042/20-3-2017 & ΠΟΛ.1048/28-3-2017)»

sima_sullogou

 

        

         Θεσσαλονίκη 6-4-2017

         Αριθμ.πρωτ.302

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών

                

Σας διαβιβάζουμε:

α) Τη με αριθμ.ΠΟΛ.1042/20-3-2017 εγκύκλιο, με θέμα: «Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες» και

β) Τη με αριθμ.ΠΟΛ.1048/28-3-2017 εγκύκλιο, με θέμα: «Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση», για να λάβετε γνώση.
 

                                             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

                    Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Οι ΠΟΛ.1042 & 1048/2017 βρίσκονται στη μορφή .pdf)