Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 93η/10-12-2014 «Διαβίβαση της με αριθμ.πρωτ.Κ2-1357/29-04-2014 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου»

sima_sesse                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 93 η

 

             Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014

             Αριθμ. Πρωτ. 521

 

                                              Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                              της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 . Τ.Κ.106 78.Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,.60,.70,.80,.90

FAX             : 210 384 8335

E.mail         : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (210-3307464)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό πρωτ. Κ2-1357/29-04-2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου), Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τη δυνατότητα ή μη μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και αποχώρησης εταίρου με ταυτόχρονη μεταβολή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή σωρευομένων στο ίδιο έγγραφο, καθώς και την ειδικότερη περίπτωση μετατροπής εταιρείας άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ με την επιφύλαξη του άρθρου 107 του ν.4072/2012.

  

                                                         Με τιμή

                                                     Ο Πρόεδρος

                                            Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η με αριθμ.πρωτ.Κ2-1357/29-04-2014 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, βρίσκεται στη μορφή .pdf)