Υπηρεσία Μιας Στάσης

08/03/2024

Αρ.Πρωτ.:336/29-2-2024. Θέμα:«Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ»

download περισσότερα
08/03/2024

Αρ.Πρωτ.:353/8-3-2024. Θέμα:«Κοινοποίηση της νέας Υ.Α. για την εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ»

download περισσότερα
06/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/5-9-2019 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης»

download περισσότερα
28/08/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.386/27-8-2019 - Λήξη προθεσμίας πιστοποίησης ως Υπηρεσία Μιας Στάσης

download περισσότερα
14/06/2019

Αρ.Πρωτ.:372/14-6-2019. Θέμα:«Δεύτερη παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιριών»

download περισσότερα
16/04/2019

Αρ.Πρωτ.:277/16-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης συμβολαιογράφων-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών»

download περισσότερα
08/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/8-3-2019 «Πιστοποίηση των Συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών»

download περισσότερα
06/02/2019

Αρ.Πρωτ.:94/5-2-2019. Θέμα:«Διαδικασία πιστοποίησης για την ηλεκτρονική εφαρμογή ΥΜΣ»

περισσότερα
05/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.350/3-12-2018 - Λειτουργία ΥΜΣ και διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων

download περισσότερα
16/10/2018

Αρ.Πρωτ.:645/11-10-2018. Θέμα:«Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης ΥΜΣ»

download περισσότερα
26/07/2018

Αρ.Πρωτ.:520/25-7-2018. Θέμα:«Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης ΥΜΣ»

download περισσότερα
28/06/2018

Αρ.Πρωτ.:464/27-6-2018. Θέμα:«Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΚΥΑ 63577/2018)»

download περισσότερα
10/12/2015

Αρ.Πρωτ.:748/9-12-2015. Θέμα:«Τρόπος πληρωμής στο σύστημα Υ.Μ.Σ.»

download περισσότερα
11/12/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 92η/9-12-2014 «Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά τη σύσταση των εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν.3853/2010»

download περισσότερα
12/06/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.316/11-6-14 για την Υπηρεσία Μιας Στάσης

download περισσότερα
10/04/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.221/9-4-14 - Ηλεκτρονική εφαρμογή για τη σύσταση των εταιρειών της Υ.Μ.Σ.

download περισσότερα
11/02/2014

Ανακοίνωση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.48/10-2-2014 για την ενεργοποίηση της νέας έκδοσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Υ.Μ.Σ.

περισσότερα
10/02/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/31-1-2014 «Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Υ.Μ.Σ.»

download περισσότερα
19/12/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 63η/10-12-2013 «Επισημάνσεις για τη σύσταση εταιρειών με το σύστημα Υπηρεσίας Μίας Στάσης»

download περισσότερα
10/10/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/9-10-2013 «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2495/04-10-2013) Κ.Υ.Α. - Τροποποίηση της με αριθμ.Κ1-802/23.3.2011 Κ.Υ.Α., που αφορά τον καθορισμό των διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών»

download περισσότερα
01/08/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/31-7-2013 «Ενημέρωση διαδικτυακής εφαρμογής Κ.Ε.Ε.Ε.»

download περισσότερα
24/10/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 39η/16-10-2012 «Παράταση προθεσμιών αυτοαπογραφής επιχειρήσεων και εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.»

download περισσότερα
10/09/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/17-8-12 «Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ιδρυτή ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ»

download περισσότερα
22/02/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/22-2-12 «Οδηγίες για την υποβολή αιτήματος διόρθωσης τυχόν λαθών κατά την εξέλιξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας ίδρυσης εταιρειών»

download περισσότερα