Αρ.Πρωτ.:464/27-6-2018. Θέμα:«Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΚΥΑ 63577/2018)»

sima_sullogou

 

             Θεσσαλονίκη 27-6-2018                              

             Αριθμ.πρωτ.464

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

 

Σας διαβιβάζουμε την ΚΥΑ63577/2018 (ΦΕΚΒ’2380/21-6-2018) «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών», που αφορά θέματα σχετικά με την Υ.Μ.Σ., για να λάβετε γνώση.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο αρθρ.17 που αφορά την επιμόρφωση των συμβολαιογράφων και επαναπιστοποίησής τους κατόπιν δοκιμασίας.

 

                                     Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη

(Η ΚΥΑ 63577/2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)