Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.221/9-4-14 - Ηλεκτρονική εφαρμογή για τη σύσταση των εταιρειών της Υ.Μ.Σ.

sima_sesse

 

                        

 

                        Αθήνα, 9 Απριλίου 2014

                        Αριθμ. πρωτ.  221

 

 

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX            : 210-3848335

E-mail         : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (210-3307464)

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Κατόπιν των οριζομένων στην υποπαράγραφο ΣΤ22 «Εξαιρέσεις από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων»:

 «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/186 (Α΄ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.», της παραγράφου ΣΤ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε ότι έχει προσαρμοστεί με τις ως άνω διατάξεις, η ηλεκτρονική εφαρμογή της Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση των εταιρειών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης