Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.350/3-12-2018 - Λειτουργία ΥΜΣ και διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων

sima_sesse                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018

         Αριθμ. Πρωτ. 350

                                            ΠΡΟΣ

                                            όλους τους Συμβολαιογράφους της

                                                                                              χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33/2018 εγκυκλίου μας και μετά από σχετική συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή όσων έχουν δηλώσει την επιθυμία στα σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης ως Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019 σε τακτές ημέρες και ώρες για τις οποίες θα ενημερωθείτε με μελλοντική μας ανακοίνωση.

 Έως τότε όλοι οι συνάδελφοι παραμένουν πιστοποιημένοι και μπορούν να συστήνουν εταιρείες ως ΥΜΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχουν σήμερα. Οι κωδικοί αυτοί θα πάψουν να ισχύουν από την 01/03/2019 και εφεξής.

 Σας επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να έχετε ολοκληρώσει τις εκκρεμείς σας υποθέσεις εντός του τρέχοντος έτους, διότι από 01/01/2019 οι συστάσεις εταιρειών ως ΥΜΣ θα γίνονται στη νέα διεύθυνση https://eyms.businessportal.gr/auth.

 Προς διευκόλυνσή σας και προκειμένου να γνωρίσετε το νέο περιβάλλον όπου θα λειτουργείτε ως ΥΜΣ από την 01/01/2019, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://geminet-sandbox.businessportal.gr και να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες κωδικούς σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας