Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/17-8-12 «Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ιδρυτή ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ»

                                                                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα, 17 Αυγούστου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    Αριθμ. Πρωτ. 129
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Θ Η Ν Α                                                                 Προς όλους τους Συμβολαιογράφους
_____                                                                       της χώρας

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX : 210 384 8335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες : Ε.Χριστοπούλου-Σταμέλου (210 4129.955)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ιδρυτή ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’αριθμ πρωτ. 51/2-8-2012 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι «σε περίπτωση που αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο προτίθεται να συμμετέχει ως ιδρυτής/μέτοχος σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να είναι μέλος του πρώτου Δ.Σ. της νέας εταιρείας, τότε δεν είναι υπόχρεος απόκτησης Α.Φ.Μ.. Αντίθετα, σε περίπτωση που το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο πρόκειται να είναι μέλος του Δ.Σ. ημεδαπής Α.Ε. ή σκοπεύει να συμμετέχει σε ημεδαπό ν.π. ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής πέραν της Α.Ε., τότε είναι υπόχρεο απόκτησης Α.Φ.Μ.».
Τα ανωτέρω είναι σε συνέχεια του υπ’αριθμ. πρωτ. 26/30-5-2012 εγγράφου του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ήδη κοινοποιηθέν με την υπ’αριθμ. 22/2012 εγκύκλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ).
Επισημαίνεται επίσης ότι για το θέμα αυτό είχε υποβληθεί το υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/25-6-2012 έγγραφο ερώτημα από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, το οποίο και σας επισυνάπτουμε στην παρούσα.

          Με τιμή
     Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Τα σχετ. ως άνω έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)