Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/9-10-2013 «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2495/04-10-2013) Κ.Υ.Α. - Τροποποίηση της με αριθμ.Κ1-802/23.3.2011 Κ.Υ.Α., που αφορά τον καθορισμό των διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών»

sima_sesse                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52η

 

           Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013

           Αριθμ. Πρωτ. 261

 

                           Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX                : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (210-330.74.64)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμόν ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2495/04-10-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία και σας κοινοποιούμε, τροποποιήθηκε η με αριθμό Κ1-802/23.3.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθόριζε τις διαδικασίες, προϋποθέσεις, τεχνικές λεπτομέρειες και λοιπά θέματα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών.

Με την κοινοποιούμενη ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8 παρ 3 & 4, το άρθρο 14 παρ.11 και προστέθηκε άρθρο 14α στο άρθρο 14 της Κ1-802/23.3.2011, ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την ίδρυση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Η εφαρμογή όμως των ανωτέρω συναρτάται με την αναβάθμιση-τροποποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης των εταιρειών.

Σας ενημερώνουμε ότι εστάλη από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς το Εποπτικό Συμβούλιο (το οποίο όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες ενημερώθηκαν το πρώτον από εμάς) το με αριθμό 260/9.10.2013 σχετικό έγγραφο, για άμεσες ενέργειές του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύσταση των εταιρειών μέσω Υ.Μ.Σ..

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

[Η υπ’ αριθμ.ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2495/04-10-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση, βρίσκεται στη μορφή .pdf]