Αρ.Πρωτ.:441/16-5-2017. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»

sima_sullogou

 

 

          Θεσσαλονίκη 16-5-2017

          Αριθμ.πρωτ.441

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής

         επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

                

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017/3-5-2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.
 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                            Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                          Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη μορφή .pdf)