Αρ.Πρωτ.:995/14-12-2016. Θέμα:«Κοινοποίηση του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 227/6-12-2016) - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

sima_sesse

 

 

         Θεσσαλονίκη 14-12-2016

         Αριθμ.πρωτ.995

 

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Κοινοποίηση νόμου.

 

  Σας διαβιβάζουμε το Ν.4441/2016 (ΦΕΚΑ’227/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», για να λάβετε γνώση.

  Εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 9 παρ.5 και 6 του νόμου που αφορα τα καταστατικά σύστασης ΕΠΕ και ΑΕ.
 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                      Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                               Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                       Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4441/2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)