Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.484/29-10-2019 - Λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

sima_sesse                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 484

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 24/10/2019 ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στο οποίο μεταξύ άλλων διατάξεων ρυθμίζεται και η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

Στον ψηφισθέντα νόμο ο ρόλος του συμβολαιογράφου σε σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. ενισχύεται και συγκεκριμένα :

Στο άρθρο 85 παρ. 2 ιγ περιλαμβάνεται (για πρώτη φορά) στους πιστοποιημένους χρήστες του ΓΕΜΗ και ο συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

Στο άρθρο 87 παρ. 2γ ορίζονται ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των συμβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζουν και απαιτούν εμπορική δημοσιότητα καθώς και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Στο ίδιο άρθρο και συγκεκριμένα στην παρ. 1ια θεσπίζεται το ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ.

Στο άρθρο 102 παρ. 1α ορίζεται ότι καταχωρούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 92 του παρόντος αυτοματοποιημένα, με μέριμνα του υποχρέου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας οι πράξεις και τα στοιχεία που περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Από το σύνολο των διατάξεων του ως άνω νόμου, είναι πλέον στην διακριτική ευχέρεια του υπόχρεου να προβεί σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη καταχώρηση πλέον και μέσω συμβολαιογράφου. Στην δε παράγραφο 4 ορίζεται ότι μόνο οι περιπτώσεις της παρ. 1α (συμβολαιογραφικά έγγραφα) εξαιρούνται από τη δυνατότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ να πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις.

Οι ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις αποτελούν προϊόν συνεργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με εξειδικευμένη εταιρεία, με την οποία προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν οι προτάσεις μας στους αρμόδιους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση ο συμβολαιογράφος αποκτά μια νέα βαρύτητα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αναγνωρίζεται και καταγράφεται το επιστημονικό του κύρος και η ποιότητα του παραγόμενου από αυτόν εγγράφου, μετασχηματίζεται σε μια ευέλικτη μονάδα που πλέον μέσω της ψηφιακής του λειτουργίας είναι παρών σε κάθε έκφανση της οικονομικής ζωής, ακόμα και σε τομείς που τα τελευταία χρόνια είχε δεχθεί επιθέσεις και προσπάθειες παραγκωνισμού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας