Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/23-1-2015 «Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.5285/16.01.2015 εγκυκλίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου, σχετικά με την κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ»

sima_sesse                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  9η

 

           Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2015

           Αριθμ. Πρωτ. 43

 

                                     Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                     της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 10678 - Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210 330 7450, 60, 70, 80, 90

FAX            : 210 384 8335

E.mail        : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό πρωτ. 5285/16.01.2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που αφορά εγκύκλιες οδηγίες σχετικά με την κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, σε εφαρμογή του άρθρου 2§1 του ν.4250/2014.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η με αριθμ.πρωτ.5285/16.01.2015 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ της Γ.Γ. Εμπορίου, βρίσκεται στη μορφή .pdf)