Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/5-3-2015 «Ι.Κ.Ε. - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.»

sima_sesse                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21η

 

           Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015

           Αριθμ. Πρωτ. 119

 

                                           Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 10678 - Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450, 60, 70, 80, 90

FAX             : 210 384 8335

E.mail         : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (Τηλ.210 330 74 64)

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

1) Όπως σας είχαμε ενημερώσει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 104 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) προστέθηκε παράγραφος 12 στο άρθρο 116 του ν.4072/2012 ως εξής:

«12. Καταργείται οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, καθώς και με τη μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.»

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 20590/24-2-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο και σας κοινοποιούμε,  για τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της Ι.Κ.Ε., όπως και για τη μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε., οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) δεν εισπράττουν τέλος υπέρ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. είτε για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών είτε για τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων.

2) Με τη με αριθμό 79760/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623) Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε η με αριθμό Κ2-4946/15-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2919) Κ.Υ.Α., ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος αυτής και μετατέθηκε για την 28-02-2015 η προθεσμία υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και έκδοσης πιστοποιητικών Γ.Ε.ΜΗ. με ηλεκτρονικά μέσα, διαδικασία που είχε προβλεφθεί με την ως άνω Κ2-4946/15-10-2014 Κ.Υ.Α.

Κατά συνέπεια από την 1η Μαρτίου 2015 οι αιτήσεις για την χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός του αιτήματος για χορήγηση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας είτε από παραστάντα στη Γενική Συνέλευση μέτοχο είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση με την επίκληση έννομου συμφέροντος. Επίσης από την 1η Μαρτίου 2015 τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αντίγραφα, τα οποία θα εκδίδονται από το Γ.Ε.ΜΗ.  θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.

3) Με την με αριθμό 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίστηκαν το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., όπως και η κατανομή και διαχείριση αυτών καθώς και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 αυτής (79752/2014) καταργείται το τέλος που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Κ1-802/2011, το οποίο είχε οριστεί στο ποσό των 15€ ετησίως. Επομένως η ΥΜΣ δεν εισπράττει πλέον το ποσό αυτό κατά τη σύσταση των εταιρειών. Η ισχύς της Κοινής Υπουργικής αυτής Απόφασης αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, ήτοι από 1-3-2015.

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014 με τις περιεχόμενες σ’ αυτό 79760/2014 και 79752/2014 ΚΥΑ, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 21026/25-2-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Τα ως άνω σχετ.έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)