Αρ.Πρωτ.:702/13-12-2021. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4872/2021»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 13-12-2021

        Αριθμ.πρωτ.702

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

           Θέμα: Δημοσίευση Ν.4872/2021

                       

Σας αποστέλλουμε προς γνώση σας, τον Ν.4872/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄ 247/10-12-2021) περί «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις», για να λάβετε γνώση.

Τα άρθρα 50 ως 55 του Νόμου περιέχουν διατάξεις που αφορούν το περιεχόμενο εταιρικής σύμβασης, τη διάρκεια και τους λόγους λύσης   ΕΠΕ και ΙΚΕ. Ειδικότερα, με το αρ. 55 του νόμου καταργείται η διάταξη του αρ. 12 του ν.4541/2018 που όριζε ότι «Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό.»

Ως εκ τούτου δεν απαιτείται πλέον να συντάσσονται πράξεις τροποποίησης καταστατικού για παράταση της διάρκειας των ΕΠΕ μετά την 31η-12-2021.

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας                           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4872 βρίσκεται στη μορφή .pdf)