Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/28-1-2021 «Βεβαίωση στοιχείων ταυτότητας δικαιοπρακτούντων»

sima_sesse                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3η

       Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 17

                                           Προς

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση στοιχείων ταυτότητας δικαιοπρακτούντων»

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 8 Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) το συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει «[…] γ) Το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, το επάγγελμα, τον τόπο, το έτος γέννησης και την κατοικία καθενός από τους δικαιοπρακτούντες, τους αντιπροσώπους, τους μάρτυρες και τους διερμηνείς που συμπράττουν. Επί εγγάμων γυναικών των οποίων ο γάμος τελέστηκε προ του Ν. 1329/1983 τίθεται και το όνομα και το επώνυμο του συζύγου. δ) Τα στοιχεία του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων». Επίσης, στην παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων […] «αποδεικνύεται από έγγραφα που ορίζονται από το νόμο και σε περίπτωση έλλειψής τους βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η ταυτότητα αποδεικνύεται με κάποιο από τα έγγραφα αυτά για τους οποίους δεν ισχύει κώλυμα συγγένειας. Σε περίπτωση μεταβολής ή έλλειψης στοιχείων ταυτότητας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, (το όνομα του πατέρα και της μητέρας), τα στοιχεία αναγράφονται όπως δηλώνονται από τον δικαιοπρακτούντα». Στην δε παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι «τα ονόματα των φυσικών προσώπων ή οι επωνυμίες νομικών προσώπων, τοπωνυμίες ή άλλα αναγκαία στοιχεία, που αναφέρονται σε ξένη γλώσσα, πρέπει να αναγράφονται με στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου στην ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια στην ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρ. 6 Ν. 1599/1986, «1. Η ταυτότητα των ελλήνων πολιτών έναντι πάντων αποδεικνύεται: α. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου αυτού. β. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδόθηκαν κατά τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, έως ότου αντικατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  νόμου αυτού. γ. Από το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής. 2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου α` της παραγράφου 1, αντί του δελτίου ταυτότητας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιδεικνύει την προσωρινή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ότι έχει  καταθέσει τα δικαιολογητικά για  την έκδοση δελτίου  ταυτότητας. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει  να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας, που ορίζονται στο άρθρο 3. 3. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται: α. Από το διαβατήριό τους ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα. β. Από την άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα». Επίσης, σύμφωνα με το άρρ. 7 του αυτού ως άνω νόμου για την αποδεικτική δύναμη των στοιχείων ταυτότητας ορίζεται, ότι «1. Η ταυτότητα και τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6 αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν. Κάθε γενική η ειδική διάταξη που απαιτεί υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που προκύπτουν από το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα  έγγραφα του άρθρου 6 καταργείται. 2. Υπάλληλος που απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην ταυτότητα ή στα αντίστοιχα  έγγραφα του άρθρου 6 τιμωρείται πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22». Σύμφωνα δε με το άρθρ. 8 του ιδίου ως άνω νόμου γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρ. 6, μπορεί ν’ αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο συμβολαιογράφος για την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των συμβαλλομένων δεσμεύεται από το περιεχόμενο των δημοσίων εγγράφων που του επιδεικνύονται χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα διερεύνησής τους περαιτέρω ούτε ως προς την γνησιότητά τους. Σε περίπτωση έλλειψης των εγγράφων αυτών η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η ταυτότητα αποδεικνύεται με κάποιο από τα έγγραφα αυτά για τους οποίους δεν ισχύει κώλυμα συγγένειας ενώ σε περίπτωση μεταβολής ή έλλειψης στοιχείων ταυτότητας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, (το όνομα του πατέρα και της μητέρας), τα στοιχεία αναγράφονται από το συμβολαιογράφο όπως δηλώνονται από τον δικαιοπρακτούντα, η δήλωση του οποίου έχει περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης.

 

                                                           Με τιμή

                                 Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας

                            Γεώργιος Ρούσκας                       Θεόδωρος Χαλκίδης