Αρ.Πρωτ.:227/30-3-2022. Θέμα:«Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και εγγράφων»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 30-3-2022

          Αριθμ.πρωτ.227

  

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

           Θέμα: Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και εγγράφων

 

 Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, το με αριθμ.πρωτ.10092/16-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων καθώς και ιδιωτικών πληρεξουσίων εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία».

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν.Γραμματέας  

                                 Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)