Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/4-1-2022 «Παράταση ως 31-3-2022 της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3η

       Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 3

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληρ/ρίες    : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση ως 31-3-2022 της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 479988/2021 (ΦΕΚ Β’ 6248/27.12.2021) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) Υπουργικής Απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.

Στην παρούσα, επισυνάπτεται η σχετική Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. πρωτ.  485324/21/28.12.2021 του Τμήματος Θεσμικής Λειτουργίας του αρμόδιου Υπουργείου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)