Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/17-11-2020 «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδοτήσεων σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/2014»

sima_sesse                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35η

       Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2020

       Αριθμ. Πρωτ. 454

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

               

 

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδοτήσεων σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/2014».

 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 39055/16.11.2020 έγγραφό της η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει για την αποδοχή των υπ’ αριθ. 22/2020 και 230/2019 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τακτικής Ολομέλειας και Δ΄ Τμήματος αντίστοιχα).

 Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 22/2020 γνωμοδότησή του η Β΄ Τακτική Ολομέλεια γνωμοδοτεί ότι ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρ.20 Β παρ. 1 περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

 Με την υπ’ αριθ. 230/2019 γνωμοδότησή του το Δ΄ Τμήμα γνωμοδοτεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση της άδειας διαμονής «επενδυτή»  των διατάξεων του άρ.20 Β  παρ.1  περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, στο γονέα ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ως φορέα της γονικής του μέριμνας.

 Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με το ανωτέρω έγγραφό του μας γνωρίζει ότι περιπτώσεις που τυχόν ανακύψουν θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές.

 

                                        Με τιμή

           Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

       Γεώργιος Ρούσκας                          Θεόδωρος Χαλκίδης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται σε μορφή .pdf)