Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/11-4-2023 «Παράταση προθεσμίας πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) έως την 31η Ιουλίου 2023»

sima_sesse                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14η

       Αθήνα, 11 Απριλίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 80

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 3307450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) έως την 31η Ιουλίου 2023 »

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρ.11 του άρθρου 177 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.5038/2023 (Α΄81/01.04.2023) [Κώδικας Μετανάστευσης], η προθεσμία πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2023.

Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 92 Ν. 5007/2022 (Α’ 241) με τίτλο «Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014», οριζόταν ότι:

«Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. α` της υποπαρ. 2 της παρ. Β` του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α΄80), έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β` του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 30ή Απριλίου 2023.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου για την οποία δόθηκε προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023».

Με την παρ.11 του άρθρου 177 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις ν. 5038/2023 A’ 81/01.04.2023» ορίζεται ότι:

«11. Η προθεσμία πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2023».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας