Αρ.Πρωτ.:197/13-3-2018. Θέμα:«Ισχύ της Σύμβασης της Χάγης για την Αλβανία και τη Γεωργία»

sima_sullogou

        

       Θεσσαλονίκη 13-3-2018

       Αριθμ.πρωτ.197

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Ισχύ της Σύμβασης της Χάγης για την Αλβανία και Γεωργία

 

          Σας ενημερώνουμε ότι στις 26-2-2018 η Ελλάδα έχει άρει τις αντιρρήσεις της στην ένταξη της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης.

          Συνεπώς από την άνω ημερομηνία και εφεξής η Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 έχει ισχύ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και ως εκ τούτου τα δημόσια έγγραφα από και προς τις δύο χώρες πρέπει να φέρουν την επισημείωση «Apostille».

          Σας υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τη Γεωργία, για την οποία η Ελλάδα έχει άρει τις αντιρρήσεις της στις 17.12.2015.

          Επικαιροποιημένο κατάλογο των χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 θα βρείτε στον ιστότοπο:

https://www.hcch.net/en/states/hcch-members

 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                       Η Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης