Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/23-1-2019 «Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.)»

sima_sesse                                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2η

       Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019

       Αριθμ. πρωτ. 19

                              ΠΡΟΣ

                              Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 3 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/24-12-2018 τευχ. Α’). προστίθεται στην παράγραφο Β’ του άρθρ. 20 του Ν. 4521/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης – ΦΕΚ 80 Α) περίπτωση 7Α ως εξής:

«Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 1 της παρούσας».

Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου από πολίτη τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.), θα πρέπει να μνημονεύεται η αναφερόμενη στην ανωτέρω διάταξη βεβαίωση.

Αναμένεται εντός των ημερών να δοθούν οδηγίες και υποδείγματα της βεβαίωσης αυτής από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

         

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας