Αρ.Πρωτ.:87/13-2-2023. Θέμα:«Γνωστοποίηση νέας διάταξης - Τροποποίηση αρθρ.29 Ν.1892/1990»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 13-2-2023

            Αριθμ.πρωτ.87

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Γνωστοποίηση νέας διάταξης.

  

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.91 παρ.1 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚΑ’15) και το αρθρ.112 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚΑ’230/9-12-2022) τροποποιήθηκε το αρθρ.29 του Ν.1892/1990 που αφορά την απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων για τη διάνοιξη δρόμων ή την εκτέλεση μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν ορεινούς όγκους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι ορεινοί όγκοι Πιερίων, Ολύμπου και Βερμίου.

 Σας παραθέτουμε τη νέα μορφή του αρ.29 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει σήμερα:

 «Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, για τη διάνοιξη δρόμων ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν τους ορεινούς όγκους Καμβουνίων, Πιερίων, Ολύμπου, Βερμίου, Δυσσόρου, Βερτίσκου, Κερδυλλίων, Μενικίου, Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης, καθώς και σε περιοχές της Κρήτης που αναφέρονται στο άρθρο 32, απαιτείται σχετική άδεια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας Διοικητής της Στρατιωτικής, Ναυτικής ή Αεροπορικής μονάδας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ευρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή.

 Από την ανωτέρω διαδικασία, εξαιρούνται, από της ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι πωλήσεις προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., οι συμβάσεις γονικής παροχής, μισθώσεως μέχρι έξι (6) έτη, κανονισμού ορίων, διανομής κοινού και οι συμβάσεις μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου μεταξύ συγκυρίων. Για τις περιπτώσεις σύναψης μίσθωσης διάρκειας κατ’ ελάχιστον έξι (6) ετών, των ακινήτων του πρώτου εδαφίου, οι οποίες αφορούν σε εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των συνοδών αυτών έργων, περιλαμβανομένων των έργων ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και για εργασίες διάνοιξης δρόμων και εγκατάστασης εξοπλισμών, δεν απαιτείται η άδεια του Συντονιστή, αν έχει χορηγηθεί θετική γνωμοδότηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή ένταξη στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των έργων αυτών.»

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης