Αρ.Πρωτ.:503/2-9-2015. Θέμα:«Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών και άλλων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης»

sima_sullogou

 

 

          Θεσσαλονίκη 2-9-2015

          Αριθμ.πρωτ.503

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών και άλλων πράξεων αναγκαστικής

          εκτέλεσης

Σχετικά: α) Το με αρ.πρωτ.64655/2-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου

          Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

          β) Η με αριθμ.πρωτ.57384/31-8-15 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1867/31-8-15) Απόφαση

         των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

         - Οικονομικών

 

Σας αποστέλλουμε τα άνω σχετικό έγγραφα, που αφορούν:

α) «Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων και διενέργειας πλειστηριασμών λόγω Βουλευτικών Εκλογών» και

β) «Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ.49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης ‘’Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών’’», μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, για να λάβετε γνώση.

 

                                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

               Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)