Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1663/1931139/6-6-2019. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ1663/1931139/6-6-2019