Αριθ.Πρωτ.:29,51/28-1-2004. Θέμα:«Καθορισμός της έναρξης ισχύος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 28-1-2004
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.29,51

Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιήθηκαν στο Σύλλογο τα εξής έγγραφα:
α) Υπ’ αριθμ.πρωτ.1104033/2206/Α0012/ΠΟΛ.1135/12-12-2003 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: «Καθορισμός της έναρξης ισχύος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων όπως αυτές προσδιορίζονται με την 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ.1108/24.9.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης».
β) Υπ’ αριθμ.πρωτ.1115698/7748/1059/0014/ ΠΟΛ.1144/ 29-12-2003 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003)».

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας
  Ε. Σαρρής       Χρ. Φαρδή-Πανταζή