Αρ.Πρωτ.:809/24-8-2007. Θέμα:«Τροποποίηση Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 24.8.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αρ.Πρωτ.809

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Τροποποίηση νόμου περί ανωνύμων εταιρειών .

Σας διαβιβάζουμε το Ν.3604/2007 (ΦΕΚ.Α’189/8-8-2007) με τον οποίο αναμορφώνεται και τροποποιείται ο νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, για να λάβετε γνώση.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
         Η Πρόεδρος                      Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση      Πολυξένη Παρατήρα

(Το πλήρες κείμενο του Ν.3604/2007 βρίσκεται στη μορφή .pdf)