Αρ.Πρωτ.:1012/12-11-2007. Θέμα:«Λήψη άδειας για ΑΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ          Θεσσαλονίκη 12.11.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                      Αρ.Πρωτ.1012

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Έναρξη ισχύος Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α’/17-8-2007)-
Λήψη άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εταιριών που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την
παροχή επενδυτικών συμβουλών –Ειδικό Μητρώο των
ΑΕΠΕΥ– Μετατροπή σε ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ υφιστάμενων
εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών.

Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε συνημμένα για να λάβετε γνώση με το υπ’ αριθμόν πρωτ.4405/19-10-2007 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που κοινοποιήθηκε στο Σύλλογό μας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 1012/1-11-2007, και αφορά το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα καθώς και τις νόμιμες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι υφιστάμενες εταιρείες που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την παροχή επενδυτικών συμβουλών, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 195/17-8-2007).
Χρόνος έναρξης ισχύος του Ν.3606/2007 ορίσθηκε η 1-11-2007 για όλα τα άρθρα του, εκτός από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 84 και της παρ. 2 του άρθρου 85. Με τον παραπάνω νόμο ορίζεται (άρθρο 8 παρ. 1) ότι η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και επάγ¬γελμα παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση επενδυτικών δραστη¬ριοτήτων στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο στις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυ¬τικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και στις Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), κατά τις διακρίσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και την άδεια λειτουργία τους , με ε ξ α ί ρ ε σ η τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.
Υπό ίδρυση εταιρείες που προτίθενται να περιλάβουν στο σκοπό τους την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών οφείλουν προηγούμενα να λάβουν σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ οι καταχωρήσεις των υπό σύσταση ΑΕΠΕΥ, που προβλέπονται από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνονται στο μητρώο που γίνονται οι καταχωρήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το μητρώο των ΑΕΠΕΥ από 1-11-2007 θα τηρείται στο Υπουργείο Ανά¬πτυξης.
Περαιτέρω, υφιστάμενες εταιρείες που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή ανώνυμες εταιρείες που θέλουν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν ή να παρέχουν , αντίστοιχα, την εν λόγω υπηρεσία, οφείλουν ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ σε ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ και να λάβουν τη σχετική άδεια λειτουργίας τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος               Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη Παρατήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
____

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
Αρ. πρωτ.:4405

Θέμα: Αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρειών που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την παροχή επενδυτικών συμβουλών.


Κύριοι,

Την 1η Νοεμβρίου 2007 θα τεθεί σε ισχύ ο ν.3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195/17.8.2007), ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2004/39/ΕΚ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/30.04.2004).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου, ως κύρια επενδυτική υπηρεσία χαρακτηρίζεται «Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες, είτε κατόπιν αιτήσεώς τους είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα».
Σύμφωνα με το άρθρα του ίδιου νόμου: «1. Με εξαίρεση τις ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατ’ επάγγελμα παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο στις ΑΕΠΕΥ και στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στις ΑΕΕΔ και στις ΑΕΔΑΚ, κατά τις διακρίσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και την άδεια λειτουργίας τους.
2. Όποιος με πρόθεση παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που οι επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες παρέχονται ή ασκούνται από νομικά πρόσωπα, με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται όποιος ασκεί τη διοίκηση ή διαχείριση του νομικού προσώπου.».
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3606/2007, αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τον τακτικό έλεγχο των ΑΕΠΕΥ: «4. Οι καταχωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνονται στο μητρώο που γίνονται σι καταχωρήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.».

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.210 33 77 100, Fax:210 33 77 205, http://www.hcmc.gr
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας ότι από 1ης Νοεμβρίου 2007 υφιστάμενες εταιρείες που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την παροχή επενδυτικών συμβουλών, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, οφείλουν να μετατραπούν σε ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ και να λάβουν σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ υπό ίδρυση εταιρείες που προτίθενται να περιλάβουν στο σκοπό τους την ανωτέρω υπηρεσία οφείλουν να λάβουν προηγουμένως σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου το μητρώο των ΑΕΠΕΥ θα τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ               Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΤΣΑ                                 Μαρία Διαμαντοπούλου
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ     Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΡΧΕΙΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                 Χορήγησης Αδειών &
22.10.2007                                            Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς