Αρ.Πρωτ.:1285/18-10-2010. Θέμα:«Δικαιώματα του συμβολαιογράφου σε πράξεις συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση (Γνωμοδότηση υπ' αριθμ.3/2003 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ.Δημητρίου Τσίμα).»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 18-10-2010
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.1285

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαιώματα του συμβολαιογράφου σε πράξεις συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, τη με αριθμ.3/2003 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Δημητρίου Τσίμα, σχετικά με το άνω θέμα.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα σε πράξη συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση είναι τα ίδια με αυτά που εισπράττονται για σύσταση Α.Ε.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ                                Αθήνα 7-5-2003
    ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ                            Αριθ.Γνωμ.:3


Προς
Το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών,
Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου


Θέμα: αν τα δικαιώματα του Συμβολαιογράφου σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών δι’ απορροφήσεως είναι αναλογικά ή πάγια
Σχετικό: το υπ’ αριθ.πρωτ.261/13-2-2003 έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

--------------------------

Επί του τεθέντος, με το ως άνω υπ’ αριθμ.πρωτ.261/13-2-2003 έγγραφο, ερωτήματος περί του αν τα δικαιώματα του Συμβολαιογράφου σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών δι’ απορροφήσεως είναι αναλογικά ή πάγια, η γνώμη μου είναι η ακόλουθη:
Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 του Ν.2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), «ο Συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει και για κάθε παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, αν σχετίζεται με την αρμοδιότητά του ή επιβάλλεται από το νόμο, όπως και για την έκδοση αντιγράφων και περιλήψεων, δικαιούται πάγια αμοιβή. Επί πλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενό τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και αναλογική αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση τη συνολική δηλουμένη αξία στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή προσωρινά ή οριστικά…….
Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας……».
Για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων, ισχύει ήδη η υπ’ αριθμ.74084/23-10-1996 κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών, στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι «για τη σύνταξη παντός συμβολαιογραφικού εγγράφου ο Συμβολαιογράφος παίρνει ως αμοιβή: α΄) πάγιο δικαίωμα δραχμές χίλιες (1000) β΄) επί πλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, αναλογικό δικαίωμα, σε ποσοστό κανονιζόμενο με βάση τη δηλούμενη στο συμβόλαιο αξία του αντικειμένου της σύμβασης ή την καθοριζόμενη από την αρμοδία αρχή μεγαλύτερη αξία τρία τοις εκατό (3%) για το μέχρι εκατόν είκοσι χιλιάδων δραχμών (120.000) ποσό της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης και ένα και είκοσι (1,20%) για το πέραν των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δρχ. ποσό». Περαιτέρω, στο άρθρο 2 παρ.1 περ.ζ΄ της ανωτέρω κοινής Υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «κατ’ εξαίρεση του ορισμού του άρθρου 1 της παρούσας, τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων επί των κατωτέρω αναφερομένων πράξεων καθορίζονται ως εξής: …………... ζ΄) επί καταστατικών ανωνύμων εταιρειών πάγιο δικαίωμα πέντε χιλιάδες δραχμές (5.000) και αναλογικό δικαίωμα ποσοστό ένα και είκοσι τοις εκατό (1,20%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, μη δυναμένου να υπερβεί τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές.».
Από τις ανωτέρω διατάξεις, σαφώς, κατά τη γνώμη μου, προκύπτει ότι τα δικαιώματα του Συμβολαιογράφου σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών και ανεξαρτήτως του αν η συγχώνευση γίνεται με σύσταση νέας εταιρείας ή με απορρόφηση μίας ή περισσοτέρων εταιρειών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία, καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της προαναφερθείσης υπ’ αριθμ.74084/23-10-1996 κοινής Υπουργικής αποφάσεως, η οποία, κατ’ εξαίρεση του γενικού ορισμού του άρθρου 1 της ίδιας αποφάσεως, καθορίζει με διαφορετικό τρόπο τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων επί καταστατικών ανωνύμων εταιρειών.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η γνώμη μου, σχετικώς με το προαναφερθέν ερώτημα, είναι ότι, σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών δι’ απορροφήσεως, τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας, δηλαδή πάγιο δικαίωμα πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) και αναλογικό δικαίωμα σε ποσοστό ένα και είκοσι τοις εκατό (1,20%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές.

Ο Γνωμοδοτών Αντεισαγγελέας
        του Αρείου Πάγου

     Δημήτριος Νικ. Τσίμας