Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/17-6-2013 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.4146/2013»

sima_sesse

 

                                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  21η

 

                  Αθήνα,  17 Ιουνίου 2013

                  Αριθμ. Πρωτ. 141

 

            Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                               της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX                : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-

                    Σταμέλου (τηλ. 210-330.7464)

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.4146/2013

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το Ν.4146/2013  «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου  90/18-4-2013, αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα με σκοπό τη διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και την απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του  άρθρου  6 «Άδειες διαμονής» του άνω νόμου 4146/2013  ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της μεταναστευτικής νομοθεσίας και  συγκεκριμένα:

 α) στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 6, έχει προστεθεί παράγραφος 8 στο άρθρο 26 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄212), σύμφωνα με την οποία  προβλέπεται, για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις», η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα έτη, στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης  και έως και σε δέκα πρόσωπα των οποίων η έκδοση άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου και

 β) στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 6, έχει προστεθεί άρθρο 36Α μετά το άρθρο 36  του ν. 3386/2005 «Είσοδος , διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄212), σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, και με υπό προϋποθέσεις δυνατότητα ισόχρονης  ανανέωσης της άδειας αυτής, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου  όταν απαιτείται και διαθέτει είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του ν.1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ.2 του ν.4002/2011(Α΄180). Το  ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών μισθώσεων και των μισθώσεων  ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

Για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών όσον αφορά τη χορήγηση αλλά και την ανανέωση της άδειας διαμονής που αφορούν την παράγραφο 2  του άρθρου 6 του ν.4146/2013 εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ.23195/20-5-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1279/28-5-2013 τ.Β΄, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμόν 933/16-1-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Επίσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4146/2013 εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ.25426/31-5-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που ορίζονται στην αναφερθείσα με αριθμό πρωτ. 23195/2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την χορήγηση άδειας διαμονής, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.4146/2013,  για τις περιπτώσεις που πολίτες τρίτων χωρών έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή εξ ολοκλήρου ή εξ αδιαιρέτου ακίνητα στην Ελλάδα είτε διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα  μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια τους ανήκουν εξ ολοκλήρου, συμπεριελήφθη εκτός των άλλων και βεβαίωση του συμβολαιογράφου  ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4146/2013.

Προς διευκρίνιση του περιεχομένου της βεβαίωσης αυτής, κατόπιν συνάντησής μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, εκδόθηκε  το με αριθμό πρωτ. 27728/12-6-2013 διευκρινιστικό  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής  Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ν.4146/2013», με το οποίο και προσδιορίσθηκε ότι η βεβαίωση  του συμβολαιογράφου θα πρέπει να αναγράφει ότι «Καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και η σύμβαση (αγοραπωλησίας του ακινήτου), δεν τελεί υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες»

 Συνημμένα σας αποστέλλονται

Α) Απόσπασμα του Φ.Ε.Κ 90/18-4-2013 τεύχος Α’ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4146/2013.

Β) Το Φ.Ε.Κ. 1279/28-5-2013 τεύχος Β΄, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η με αριθμό πρωτ. 23195/20-5-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Γ) Η με αριθμό πρωτ. 25426/31-5-2013 Εγκύκλιος με αριθμό 13  του Υπουργείου Εσωτερικών με  θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4146/2013» και

Δ) Το με αριθμό πρωτ. 27728/12-6-2013 διευκρινιστικό  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ν.4146/2013»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Τα ως άνω σχετ.συνημμένα έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)