Αρ.Πρωτ.1031/25-10-2017. Θέμα:«Επιστροφή εισπραχθέντων απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης, πτωχευτικής διανομής κ.α.»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 25-10-2017

         Αριθμ.πρωτ.1031

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Επιστροφή εισπραχθέντων απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής

        από πίνακα κατάταξης, πτωχευτικής διανομής κ.α.

                

  Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.Γ36/04/97/21-2-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Φορέων (ΚΕΑΟ) σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

                       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του ΚΕΑΟ βρίσκεται στη μορφή .pdf)