Αρ.Πρωτ.:106/1-2-2018. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. τη Δευτέρα 12-2-2018»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 1-2-2018

         Αριθμ.πρωτ.106                                                              

  

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Μετά από αίτημα εβδομήντα δύο (72) συμβολαιογράφων μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. προς το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα «Να επιτραπεί η ελεύθερη πιστοποίηση στην υφιστάμενη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών όσων συναδέλφων το επιθυμούν, ώστε να μην καθίσταται αδύνατη η διενέργεια μετά από ενδεχόμενη λύση της αποχής»,  

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,  σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με θέμα:

«Να επιτραπεί η ελεύθερη πιστοποίηση στην υφιστάμενη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών όσων συναδέλφων το επιθυμούν, ώστε να μην καθίσταται αδύνατη η διενέργεια μετά από ενδεχόμενη λύση της αποχής.»

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

    Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.83 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

                                                 Η Πρόεδρος

                                   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου