Αρ.Πρωτ.:1147/28-12-2017. Θέμα:«Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Πρόεδρου»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 28-12-2017

            Αρ.πρωτ.1147

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου  

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Πρόεδρου.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η θέση του Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Θ. έχει κενωθεί από την 27-12-2017, μετά την παραίτηση της κ.Ιωάννας Χρουσαλά-Μπιλίση από τη θέση του Πρόεδρου, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.103 του Κώδικα Συμβολαιογράφων μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ασκεί η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Μαρία Χαλκίδου.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Θ. θα διεξαχθούν εντός προθεσμίας σαράντα ημερών σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.103 του Ν.2830/2000 και σε ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο νέος Πρόεδρος που θα εκλεγεί, θα ασκήσει καθήκοντα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του προηγούμενου Προέδρου. 

Οι υποψηφιότητες για την άνω θέση του Προέδρου του Δ.Σ. πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα  με το άρθρο 3 παρ.1 του Π.Δ.36/1999 με σχετική αίτηση, η οποία αίτηση πρέπει να κατατεθεί, σύμφωνα με την διάταξη του αρ.103 παρ.2 του Ν.2830/2000, στο πρωτόκολλο του Συλλόγου με επικόλληση ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ 3 ευρώ μέχρι και την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και μέχρι το πέρας του ωραρίου της υπηρεσίας, ήτοι στις 15.30.

 

                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                       Η Αντιπρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

           ασκούσα καθήκοντα Προέδρου

                      Μαρία Χαλκίδου                                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης